หอพัก ศรีสะเกษ | sisaket dorm

หอพักหญิงนาฏยา ดาวแก้ว
ที่อยู่ 118/78 หมู่ 8 ตำบลหนองครก อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
โทร 0801976174


หอพัก
จังหวัดศรีสะเกษ ปี ๒๕๕๗ จำนวน ๑๒๒ แห่ง
ลำดับ ที่ ชื่อหอพัก ชื่อเจ้าของ ชื่อผู้จัดการ ประเภท ที่อยู่ ใบอนุญาตเลขที่
หอพัก และหมายเลขโทรศัพท์


ชุมชนศรีสำราญ

หอพักหญิงปุรินทร์ นายบิน ดาวขาว นายบิน ดาวขาว
/ 67 ม.1 ต.ไพร อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ
หอพักหญิงแม่สำราญ นายอุทัย เสนาะ นายอุทัย เสนาะ
/ 135/2 ม.8ถ.ไทยพันทา ต.โพธิ์ อ.เมืองฯ จ.ศรีสะเกษ
หอพักชายเทพพิทักษ์ นางจิดาภา จันทร์แดง นางวฎาพร วิลัยเกษ /
๑๐๑/๒ หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองครก อำเภอเมือง

ชุมชนโนนหนามแท่งหอพักชายสุชาดา นางสุชาดา ศรีดาฮด นางสุชาดา ศรีดาฮด
/ 48/1หมู่ที่ ๑๐ ถ.มหาราช ๔ ต.โพธิ์ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
หอพักหญิงศรีเสมอ นายทองใบ ศรีเสมอ นายทองใบ ศรีเสมอ
/ 36/5 ม.10 ถ.มหาราช ต.โพธิ์ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
หอพักหญิงนิศา นายวิเชียร เจตน้องใจ นายวิเชียร เจตน้องใจ
/ 54/102 ม.10 ถ.มหาราช ต.โพธิ์ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
หอพักชายภัทรา นางพันธ์ทิพา บุญช่วย นางพันธ์ทิพา บุญช่วย /
851/21 ม.10 ถ.เมือง ต. เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
หอพักชายบุญโต นางนิรมล บุญโต นางนิรมล บุญโต /
54/91 ม. 10 ถ.มหาราช ต.โพธิ์ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
หอพักหญิงธนภัทร นายสุริยา ขันธรักษา นายสุริยา ขันธรักษา
/ 2/5 ม.6 ต.โพนข่า อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
๑๐ หอพักชายปาริชาติ น.ส.ปาริชาติ แช่โล้ว น.ส.ปาริชาติ แช่โล้ว /
90 ม.10 ถ.ทองมาก ต.โพธิ์ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
๑๑ หอพักชายวัชรินทร์ นางเตี๋ยม ผมพันธ์ นางเตี๋ยม ผมพันธ์ /
367 ม. 10 ถ.มหาราช ต.โพธิ์ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
๑๒ หอพักชายพิเชฐ นายวิเชียร เจตน์จงใจ นายวิเชียร เจตน์จงใจ /
54/96 ม.10 ถ.มหาราช ต.โพธิ์ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
๑๓ หอพักชายวรวิทย์ นางเนย ฟริช นางเนย ฟริช /
๕๔/๓๓๕ ม.๑๐ ถ.มหาราช ต.โพธิ์ อ.เมืองศรีสะเกษ
หอพัก
จังหวัดศรีสะเกษ ปี ๒๕๕๗ จำนวน ๑๒๒ แห่ง
๑๔ หอพักชายธานี นางพเพชรรัตน์ ธานี นางพเพชรรัตน์ ธานี /
54/163 ม.10 ถ.มหาราช ต.โพธิ์ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
๑๕ หอพักหญิงกิ่งแก้ว ร.ต.ต.โชติชัย แดงงาม ร.ต.ต.โชติชัย แดงงาม
/ 54/98 ม.10 ต.โพธิ์ อ.เมือง
๑๖ หอพักหญิงบ้านอบอุ่น นายสถิตย์ ติงสะ นายสถิตย์ ติงสะ
/ 36/13 ถ.มหาราช ต.โพธิ์ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
๑๗ หอพักหญิงศรีสุนทร นายทองคำ จันทศิลา นายทองคำ จันทศิลา
/ 36/2 ม.10 ถ.มหาราช ต.โพธิ์ อ.เมือง
๑๘ หอพักหญิงสุขสันต์ นายบุญส่ง ศุภเลิศ นายบุญส่ง ศุภเลิศ
/ 377/2 ม.10 ถ.มหาราช ต.โพธิ์ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
๑๙ หอพักชายนันทวิทย์ นางภัทราวรณ พงษ์สุวรรณ นางภัทราวรณ พงษ์สุวรรณ /
128-10 ม.7 ถ.อุบล ต.โพธิ์ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
๒๐ หอพักชายบ้านขนม นายปิยพงษ์ กองมะเริง นายปิยพงษ์ กองมะเริง /
๒/๓๓ ม. ๖ ต.โพนข่า อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
๒๑ หอพักหญิงพูลเพิ่ม นายนำพล พูลเพิ่ม นายนำพล พูลเพิ่ม
/ 18/38 ม.6 ถ.มหาราช ต.โพนข่า อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
๒๒ หอพักชายศินารักษ์ นายวิเชียร ศินารักษ์ นายวิเชียร ศินารักษ์ /
2/34 ถ.ศรีสะเกษ-กันทรลักษ์ ต.โพนข่า อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
๒๓ หอพักชายหอสามชั้น นายวินัย สีส่วน นายวินัย สีส่วน /
๓๒/๑ หมู่ที่ ๑๐ ถนนมหาราช ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง
๒๔ หอพักชายบุญโต ๒ นางนิรมล บุญโต นางนิรมล บุญโต /
๒๓/๑ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง
๒๕ หอพักหญิงบ้านหอพัก นายโกวิท ศรภักดี นายโกวิท ศรภักดี
๑๓๐๑ ซ.ร่วมใจ ถ.ราชการรถไฟ ต.เมืองเหนือ อ.เมือง


ชุมชนหลังบขส.
๒๖ หอพักชายทิพวรรณ นางทิพวรรณ วงษ์แสวง นางทิพวรรณ วงษ์แสวง /
367/81 ม.5 ต.หนองครก อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
๒๗ หอพักหญิงสุขสำราญ นางโสรญา ดาวเรือง นางโสรญา ดาวเรือง
/ 297 ม.5 ถ.โชติพันธ์ ต.หนองครก อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
๒๘ หอพักหญิงแสงจันทร์ นางวิเลิศ ทองบุญ นางวิเลิศ ทองบุญ
/ 86/1-8 ม.6 ถ.เลี่ยงเมือง ต.หนองครก อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
๒๙ หอพักชายสุขซำบาย นางทองรัตน์ โสรส นางทองรัตน์ โสรส /
๒๗๙ ม.5 ถนนโชติพันธ์ อ.เมือง ศรีสะเกษ
๓๐ หอพักหญิงทวีทรัพย์ นายสมพงษ์ โนนน้อย นายสมพงษ์ โนนน้อย
/ 65 ม.13 ต.กฤษณา อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ
หอพัก
จังหวัดศรีสะเกษ ปี ๒๕๕๗ จำนวน ๑๒๒ แห่ง


ชุมชนมารี-หนองแคน
๓๑ หอพักชายสุขสำราญ นายกิตติศักดิ์ สำราญ นายกิตติศักดิ์ สำราญ /
297 ซ.โชติพันธ์ 14 ถ.โชติพันธ์ ต.หนองครก อ.เมือง จ.ศก.
๓๒ หอพักหญิงสุขสำราญ นางทองรัตน์ โสรส นางทองรัตน์ โสรส /
187 ม. 8 ต.ทุ่ม อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
๓๓ หอพักหญิงสุขสำราญ 2 นางสุดากาญจน์ ผุดผ่อง นางสุดากาญจน์ ผุดผ่อง
/ 112/12 ม.5 ต.หนองครก อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
๓๔ หอพักชายมุมสบาย นางวรฤทัย สำราญ นางวรฤทัย สำราญ /
297/5 ม.5 ถ.โชติพันธ์ ซ 14 ต.หนองครก อ.เมือง จ.ศก
๓๕ หอพักหญิงมุมสบาย นางวรฤทัย สำราญ นางวรฤทัย สำราญ
/ 297/4 ม.5 ถ.โชติพันธ์ ซ 14 ต.หนองครก อ.เมือง จ.ศก
๓๖ หอพักหญิงปริยาภรณ์ นางสมร พวงแก้ว นางสมร พวงแก้ว
/ 367/80 ม.5 ถ.โชติพันธ์ ต.หนองครก อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
๓๗ หอพักชายคุณเยี่ยม นายสุทัศน์ แก้วเหลา นายสุทัศน์ แก้วเหลา /
289/2 ถ.โชติพันธ์ ต.หนองครก อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
๓๘ หอพักหญิงสุขสบาย นายรุ่งอรุณ สายสมาน นายรุ่งอรุณ สายสมาน
/ 370/4 ม.5 ซ.มานิตย์-สงเคราะห์ ถ.โชติพันธ์ ต.หนองครก
๓๙ หอพักหญิงน้ำเพชร นายพิมพา โสภาค นายพิมพา โสภาค
/ ๑๑๒/๙ หมู่ที่ ๕ ซอยโชติพันธ์ ๑๔ ถนนโชติพันธ์ ตำบลหนองครก อำเภอเมือง
๔๐ หอพักหญิงบ้านร่มเย็น น.ส.พิมลรัตน์ ตรีศรีสิริ นายสิทธิชัย บุญเกิ่ง
/ 1146/87 ถ.สาธุประดิษฐ์ ต.บางโพงพาง อ.ยานนาวา กทม.
๔๑ หอพักชายดวงจันทร์ทอง นางดวงจันทร์ ปกป้อง นายรังสรรค์ ปกป้อง /
163 ม.2 ต.หนองครก อ.เมือง


ชุมชนไทยพันทา
๔๒ หอพักหญิงแสนสุข นายสังสรรค์ เจริญรุ่งสุวรรณะ นายสังสรรค์ เจริญรุ่งสุวรรณะ
/ 122/3 ถ.ไทยพันทา ต.โพธิ์ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
๔๓ หอพักหญิงบ้านแถวอานนท์ นายธนากร หลอมทอง นายธนากร หลอมทอง
/ 73/5 ม.8 ถ.ไทยพันทา ต.โพธิ์ อ.เมือง
๔๔ หอพักหญิงแม่สังวาลย์ นางรัตนาภรณ์ โพธิ์นิล นางรัตนาภรณ์ โพธิ์นิล
/ 57/5 ซ.พันทา 2 ต.โพธิ์ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
๔๕ หอพักชายน้องใหม่ นายวีระศักดิ์ วงศ์หาญ นายวีระศักดิ์ วงศ์หาญ /
28/9 ม.8 ต.โพธิ์ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
๔๖ หอพักหญิงพัชรี นางพัชรี แซ่เตีย นางพัชรี แซ่เตีย
/ 131/1 ม. 8 ต.โพธิ์ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
หอพัก
จังหวัดศรีสะเกษ ปี ๒๕๕๗ จำนวน ๑๒๒ แห่ง
๔๗ หอพักหญิงส่องนภา 1 นางมันทนา ปะละพุตโต นางมันทนา ปะละพุตโต
/ 123/35 หมู่ 8 ต.โพธิ์ อ. เมือง จ.ศก
๔๘ หอพักหญิงส่องนภา 2 นางมันทนา ปะละพุตโต นางมันทนา ปะละพุตโต
/ 123/35 หมู่ 8 ต.โพธิ์ อ. เมือง จ.ศก
๔๙ หอพักหญิงสิริวรรณดี นายอุลัยลักษณ์ มูลเหล็ก นายอุลัยลักษณ์ มูลเหล็ก
/ ๓๒๕ หมู่ที่ ๘ ตำบลหญ้าปล้อง อำเภอเมือง
๕๐ หอพักหญิงแม่สังวาลย์ ๒ นางรัตนาภรณ์ โพธิ์นิล นางรัตนาภรณ์ โพธิ์นิล
/ ๗๔/๑ หมู่ที่ ๘ ถนนไทยพันทา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง
๕๑ หอพักหญิงชุติมาโชคอุดม นายอุดม แก้วคะตา นายอุดม แก้วคะตา
/ ๑๒๙๙/๖ ถนนราชการรถไฟ ตำบลเมืองเหนือ อำเภอเมือง
๕๒ หอพักหญิงแม่อุดร นายธัชชัย สุขหุ้ม นายธัชชัย สุขหุ้ม
/ ๗๓/๑๐ ซอย ๒ หมู่ที่ ๘ ถนนไทยพันทา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง
๕๓ หอพักหญิง ส.สว่างเนตร นางสุวลักษณ์ โยธิคาร์ นางสุวลักษณ์ โยธิคาร์
/ ๒๖/๒ หมู่ที่ ๘ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
๕๔ หอพักหญิงบุดดี นายสมคิด น้ำจันทร์ นายสมคิด น้ำจันทร์
/ ๔๑/๑ ชุมชนพันทาน้อย หมู่ที่ ๘ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง
๕๕ หอพักหญิงสุพรรณิการ์ นายแสวง ทาอินทร์ นายแสวง ทาอินทร์
/ ๔๓/๓ หมู่ที่ ๘ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
๕๖ หอพักหญิงชลพรรษา นายสมศักดิ์ สรารัมย์ นายสมศักดิ์ สรารัมย์
/ ๗๔/๒ หมู่ที่ ๘ ถนนไทยพันทา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง
๕๗ หอพักหญิงศิลาภรณ์ นายพุฒ อภัยศิลา นายพุฒ อภัยศิลา
/ ๑๑ หมู่ที่ ๗ ตำบลตำแย อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะกษ
๕๘ หอพักหญิงศิริกุล สท.ฉัตรชัย ป้องวิเศษ สท.ฉัตรชัย ป้องวิเศษ
/ ๗๖ หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง
๕๙ หอพักหญิงบ้านณัฐพิชชา นางสุกัญญา จันทะรัตน์ นางสุกัญญา จันทะรัตน์
/ ๑๑๑/๔๙ หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองครก อำเภอเมือง
๖๐ หอพักหญิงชาติอรพรรณ นายชาย เตมียะเสน นางธิดารัตน์ เตมียะเสน
/ ๑๒๐๑/๗๓ ถนนราชการรถไฟตำบลเมืองเหนือ อำเภอเมือง
๖๑ หอพักหญิงชาติอรพรรณ ๒ นางธิดารัตน์ เตมียะเสน นางธิดารัตน์ เตมียะเสน
/ ๑๒๐๑/๗๓ ถนนราชการรถไฟตำบลเมืองเหนือ อำเภอเมือง
๖๒ หอพักหญิงรามบุรี นายนรพล รามฤทธิ์ นายนรพล รามฤทธิ์
/ ๔๘/๒ หมู่ที่ ๘ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
๖๓ หอพักหญิงจิตติพัชรเพลส นายจักรพันธ์ โสมะเกษตริน นายจักรพันธ์ โสมะเกษตริน
/ ๑๕๕/๖ หมู่ที่ ๘ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
๖๔ หอพักหญิงอุทัย นายอุทัย ประจักษ์แจ้ง นางลำไย ประจักษ์แจ้ง
/ ๔๓ หมู่ที่ ๘ซอยประจักษ์แจ้ง ถ.ราชการรถไฟ ตำบลโพธิ์ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
หอพัก
จังหวัดศรีสะเกษ ปี ๒๕๕๗ จำนวน ๑๒๒ แห่ง
๖๕ หอพักหญิงบ้านไทยงาม นางปริญาณี ทองปัญญา นางปริญาณี ทองปัญญา
/ ๘๐/๕ หมู่ที่ ๘ ต.โพธิ์ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
๖๖ หอพักหญิงบ้านภัสสร นายคณาธิป เชิงชวโน นายคณาธิป เชิงชวโน
/ ๒๐๑ หมู่ที่ ๘ ต.โพธิ์ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
๖๗ หอพักหญิงรุ่งเรือง นางสาวรัชนี งามแสง นางสาวรัชนี งามแสง
/ ๑๒๓ หมู่ที่ ๘ ต.โพธิ์ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ


ชุมชนบ้านหนองคู
๖๘ หอพักหญิงสุทาทรัพย์แมนชั่น นางจอมศรี สุทาบุญ นายอหิงสา สุทาบุญ
/ ๓๘/๑ หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จ.ศรีสะเกษ
๖๙ หอพักชายอำนวยพรศิริราช นางพรรณี โคตรพันธ์ นางพรรณี โคตรพันธ์ /
370 ม.8 ถ.ขุขันธ์ ต.หนองครก
๗๐ หอพักชายพ่อบุญรอด นายบุญรอด ภิรมย์ นายบุญรอด ภิรมย์ /
299 ม.5 ถ.ศรีมงคล ต.หนองครก
๗๑ หอพักหญิงพ่อบุญรอด นายบุญรอด ภิรมย์ นายบุญรอด ภิรมย์
/ 300 ม.5 ถ.ศรีมงคล ต.หนองครก
๗๒ หอพักชายธรานิตย์ นายบุญธรรม รัตนธีรวันท์ นายบุญธรรม รัตนธีรวันท์ /
288/3 ม.5 ถ.ศรีมงคล ต.หนองครก อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
๗๓ หอพักหญิงเมธารัตน์ นางประภารัตน์ บุญมา นางประภารัตน์ บุญมา
/ 289 ม.5 ต.หนองครก อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
๗๔ หอพักหญิงพ่อบุญรอด ๒ นายบุญรอด ภิรมย์ นายบุญรอด ภิรมย์ /
๒๘๗ หมู่ที่ ๕ ถนนศรีมงคล ตำบลหนองครก อำเภอเมือง
๗๕ หอพักชายพ่อบุญรอด ๒ นายบุญรอด ภิรมย์ นายบุญรอด ภิรมย์
/ ๑๔๐ หมู่ที่ ๕ ถนนศรีมงคล ตำบลหนองครก อำเภอเมือง
๗๖ หอพักหญิงกัญญานันต์ นายอนันต์ ถมทองทวี นายอนันต์ ถมทองทวี
/ ๒๗๐ หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
๗๗ หอพักหญิงจิตราวดี นางสมจิตร เสาเวียง นางสมจิตร เสาเวียง
/ ๓/๕/ , ๓/๙ ตำบลหนองครก อ.เมือง จ. ศรีสะเกษ


ชุมชน ร.ส.พ.
๗๘ หอพักหญิงศึกษาภัณฑ์ นางกอบแก้ว บุ้งทอง นางกอบแก้ว บุ้งทอง
/ 885/20 ถ.ปลัดมณฑล ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
๗๙ หอพักหญิงทวีผล นายผล เขตสกุล นายผล เขตสกุล
/ 83/1 ม.7 ต.กำแพง อ.อุทุมพรพิสัย
๘๐ หอพักชายบุษยา นางนาตยา แต้มทอง นางนาตยา แต้มทอง /
1552/6 ถ.ชัยสวัสดิ์ ต.เมืองใต้
หอพัก
จังหวัดศรีสะเกษ ปี ๒๕๕๗ จำนวน ๑๒๒ แห่ง
๘๑ หอพักชายน้องหญิง นายสุพิศ จิตสำราญ นายสุพิศ จิตสำราญ /
1267 ถ.วิจิตรนคร ต.เมืองเหนือ อ.เมือง
๘๒ หอพักชายทัศนีย์ นางทัศนีย์ บุญต่อ นางทัศนีย์ บุญต่อ /
๓๔๔ ม.๘ ถ.ขุขันธ์ ต.หนองครก อ.เมือง
๘๓ หอพักหญิงสุขสมจิตร นายจิรพันธ์ สมจิตร นายจิรพันธ์ สมจิตร
/ ๑๒๓ ม.๗ ต.หนองแก้ว อ.เมือง
๘๔ หอพักหญิงทวีทรัพย์ นายณัฐกิตติ์ ทวีก้องกิจสิริ นายณัฐกิตติ์ ทวีก้องกิจสิริ
/ ๙๑/๑ ม.๗ ถ.ศก-อุบล ต.หนองแก้ว อ.เมือง


บริเวณชุมชนตลาดนอก
๘๕ หอพักหญิงคุ้มตลาดนอก นางสาวจุฑามณี อินทพันธ์ นางสาวจุฑามณี อินทพันธ์
/ ๑๒๔๙/๙ ถนนวิจิตรนคร ตำบลเมืองเหนือ อำเภอเมือง
๘๖ หอพักหญิง ผอ.สาคร นายสาคร สอลอ นายสาคร สอลอ
/ 1244/14/15 ถ.เทพา ต.เมืองเหนือ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
๘๗ หอพักหญิงแก้วภักดี นายปราโมทย์ แก้วภักดี นายปราโมทย์ แก้วภักดี
/ 225/1 ซ.มีสุข ถ.วิจิตรนคร ต.โพธิ์ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
๘๘ หอพักหญิงสายทอง นางสายทอง แสงสุวรรณ นางสายทอง แสงสุวรรณ
/ 1588/8 ถ.รอบเมืองใต้ ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
๘๙ หอพักหญิงศิริกุล นายสมชาย ตั้งรัตนศิริกุล นายสมชาย ตั้งรัตนศิริกุล / 1242/24 ถ.วิจิตรนคร อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
๙๐ หอพักชายเรณู นางเรณู มั่นใจ นางเรณู มั่นใจ /
๑๗๐ ม.๒ ต.หนองครก อ. เมือง
๙๑ หอพักหญิงเตือนใจ นายวิรัตน์ เชาวนวรกุล นายวิรัตน์ เชาวนวรกุล
/ 1272 ถ.เทพา ต.เมืองเหนือ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
๙๒ หอพักหญิงแจ่มจันทร์ ด.ต.พิเชษฐ แจ่มจันทร์ ด.ต.พิเชษฐ แจ่มจันทร์
/ ๑๒๖๐/๔ ถ.เทพา ตำบลเมืองเหนือ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
๙๓ หอพักหญิงสุขสันต์ นางวชิราภรณ์ บุญมาก นางวชิราภรณ์ บุญมาก
/ ๑๒๓๓/๗ ซอย ๑๒ ถ.เทพา ต.เมืองเหนือ อ.เมือง


ชุมชนบ้านโนนดั่ง
๙๔ หอพักชายปภัสสร นางสาวปภัสสร สัตนาโค นางสาวปภัสสร สัตนาโค /
๑๕๒ หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองแก้ว อำเภอเมือง
๙๕ หอพักหญิงสุขสมจิตร นางสาวกนกวรรณ สมจิตร

/ ๑๒๓ หมู่ที่ ๗ บ้านโนนดั่ง ต.หนองแก้ว อ.เมือง
หอพัก
จังหวัดศรีสะเกษ ปี ๒๕๕๗ จำนวน ๑๒๒ แห่ง


ชุมชนหนองตะมะ
๙๖ หอพักหญิงไมตรีแมนชั่น นางมานิดา เสนคราม นางมานิดา เสนคราม
/ ๕๑/๕ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง
๙๗ หอพักหญิงพรชนก นายฐิติพงศ์ ชาชุมพร นายฐิติพงศ์ ชาชุมพร
/ ๒๑๓ หมู่ที่๑๐ ถนนอุบลฯ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง
๙๘ หอพักหญิงทูอินวันทร์- นายสมบัติ อินทร์วัน นายสมบัติ อินทร์วัน

๑๖๓/๑ หมู่ ๘ ต.โพธิ์ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

อพาร์ทเม้นต์ชุมชนหลังศาลากลาง
๙๙ หอพักชายอุบลชาติ นางพัชรินทร์ อุบลชาติ นางพัชรินทร์ อุบลชาติ /
24/8 ม.5 ต.คลองช่วย อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี


ชุมชนหนองแดง
๑๐๐ หอพักหญิงสิริวรรณ นางวิลาวัณย์ แสนทวีสุข นางวิลาวัณย์ แสนทวีสุข
/ ๒๖๑/๑ หมู่ที่ ๘ ถนนศรีสะเกษ - ขุขันธ์ ต.หนองครก อ.เมือง
๑๐๑ หอพักชายสบายใจสิงห์ นางสมใจ ชวดพงษ์ นางสมใจ ชวดพงษ์ /
๙๓/๑ หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองครก อำเภอเมือง
๑๐๒ หอพักชายบ้านขวัญเมือง นายสุรชัย พรหมประดิษฐ์ นายสุรชัย พรหมประดิษฐ์ /
๓๐๗ หมู่ที่ ๘ ถนนขุขันธ์ ตำบลหนองครก อำเภอเมือง
๑๐๓ หอพักหญิงศรีประภา นางนิตยา พวงแก้ว นางนิตยา พวงแก้ว
/ ๑๑๙/๕๔ หมู่ที่ ๘ ถนนกสิกรรม ต.หนองครก อ.เมือง
๑๐๔ หอพักหญิงใบบัวเพลส นางนิลวรรณ จันทา นางนิลวรรณ จันทา /
๓๙๕ หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จ.ศรีสะเกษ
๑๐๕ หอพักชายพีเอ็ม- นางรัศมี จำปา นางรัศมี จำปา /
๑๓/๓ หมู่ที่ ๕ ต.หนองครก อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

อพาร์ทเม้นต์ชุมชนหนองอุทัย
๑๐๖ หอพักสตรีโรงเรียน- นายไชยวุฒิ หอมหวล นายไชยวุฒิ หอมหวล /
๑๓๐๒/๖ ถนนรอบเมืองเหนือ อำเภอเมือง

กวดวิชาบ้านคณิตศาสตร์

หอพัก
จังหวัดศรีสะเกษ ปี ๒๕๕๗ จำนวน ๑๒๒ แห่ง


ชุมชนนครศรีลำดวน
๑๐๗ หอพักหญิงธิดารัตน์ นางสาวธิดารัตน์ ทองสูบ นางสาวธิดารัตน์ ทองสูบ
/ ๓๕๗/๑๒ หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองครก อำเภอเมือง
๑๐๘ หอพักชายคุณปู่ นางสาวธิดารัตน์ ทองสูบ นางสาวธิดารัตน์ ทองสูบ /
๓๕๗/๑๒ หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองครก อำเภอเมือง
๑๐๙ หอพักชายวัชรดิศ นางโอเรียน ทองใบ นางโอเรียน ทองใบ /
361/5 ม.8 8 ถ.กสิกรรม ต.หนองครก อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ


ชุมชนหลังเฉลิมกาญจนา
๑๑๐ หอพักหญิงจันทร์เพ็ญ นายธนชัย สมจิตต์ นายธนชัย สมจิตต์
/ ๑๘/๑ หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองแก้ว อำเภอเมือง
๑๑๑ หอพักหญิงพีแอนด์วายแมนชั่น นางสมใจ ธัชกวิน นางสมใจ ธัชกวิน
/ 634/38-39 ถ.ราชการรถไฟ ต.เมืองเหนือ อ.เมือง


ชุมชนมิ่งเมือง
๑๑๒ หอพักหญิงบ้านวรพร นายวรพจน์ นาคถมยา นายวรพจน์ นาคถมยา
/ ๒๘๙/๒๖ หมู่ที่ ๙ ถนนวิจิตรนครตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง
๑๑๓ หอพัหญิงเพิ่มพูนสวัสดิ์ นายอภิวัฒน์ บุญทา นางสุดาพร บุญทา / ๑๒๕๑ ถนนศรีวิเศษ ตำบลเมืองเหนือ อำเภอเมือง


ชุมชนไกรภักดี
๑๑๔ หอพักหญิงบ้านพิรดาภร นางนุชรีย์ เนตรพุกกนะ นายวิฑูรย์ แก้วคำ
/ ๓๗/๒-๑๐ หมู่ที่ ๘ ชุมชนไกรภักดี ถนนอุบลฯ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง


ชุมชนหลังวัดเจียงอี
๑๑๕ หอพักชายอมรศักดิ์ นายรุ่งศักดิ์ วุฒิอมรศักดิ์ นายรุ่งศักดิ์ วุฒิอมรศักดิ์ /
1534/12-19 ถ.ศรีสุมังค์ ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
๑๑๖ หอพักหญิงไวท์สเปช นางประคอง กุลมา นางประคอง กุลมา /
๑๕๓๔/๒ ถ.ศรีสุมังค์ ต.เมืองใต้ อ.เมือง


อำเภอกันทรารมย์
๑๑๗ หอพักหญิงกันยะกาญจน์ นางสมใบ กันยะกาญจน์ นางสมใบ กันยะกาญจน์
/ ๓๕๘/๒ ถนนราษฎร์บูรณะ ๑ ตำบลดูน อำเภอกันทรารมย์
หอพัก
จังหวัดศรีสะเกษ ปี ๒๕๕๗ จำนวน ๑๒๒ แห่ง


ชุมชนโนนเค็ง
๑๑๘ หอพักหญิงสิขร นายสมนึก สุชัยยะ นายสมนึก สุชัยยะ
/ ๕๓ หมู่ที่ ๔ ตำบลหญ้าปล้อง อำเภอเมือง จ.ศรีสะเกษ


ชุมชนหลังอบต.หนองครก๑๑๙ หอพักชายกาญจนา นางกาญจนา หลอมทอง นางกาญจนา หลอมทอง /
๓๒๗ หมู่ที่ ๒ ต.หนองครก อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
๑๒๐ หอพักหญิงปรียาพร นายยุทธศิลป์ หาทนต์ นายยุทธศิลป์ หาทนต์
/ ๒๙๙ หมู่ที่ ๒ ต.หนองครก อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ


ชุมชนทุ่งนาดี
๑๒๑ หอพักหญิงโอเคอพาร์ทเมนต นายสาคร สอลอ นายสาคร สอลอ
/ ๑๒๘๓ ซ.เทพา ต.เมืองเหนือ จ.ศรีสะเกษ


ชุมชนหนองโพธิ์
๑๒๒ หอพักชายสบายใจสิงห์ นายชวลิต ชวดพงษ์ นายชวลิต ชวดพงษ์ /
๙๓ หมู่ ๘ ต.หนองครก อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ