ส่วนราชการประจำจังหวัด (สังกัดส่วนภูมิภาค)

 • สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ
 • สำนักงานสัสดีจังหวัดศรีสะเกษ
 • สำนักงานคลังจังหวัดศรีสะเกษ
 • สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
 • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ
 • สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ
 • สำนักงานประมงจังหวัดศรีสะเกษ
 • สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ
 • สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ
 • สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ
 • สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ
 • สำนักงานขนส่งจังหวัดศรีสะเกษ
 • สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดศรีสะเกษ
 • สำนักงานสถิติจังหวัดศรีสะเกษ
 • สำนักงานพลังงานจังหวัดศรีสะเกษ
 • สำนักงานพาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ
 • ที่ทำการปกครองจังหวัดศรีสะเกษ
 • สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ
 • สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ
 • สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ
 • สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดศรีสะเกษ
 • สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ
 • สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ
 • เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ
 • สำนักงานบังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษ
 • สำนักงานแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ
 • สำนักงานจัดหางานจังหวัดศรีสะเกษ
 • สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ
 • สำนักงานประกันสังคมจังหวัดศรีสะเกษ
 • สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ
 • สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
 • สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
 • สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
 • เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
 • เทศบาลเมืองกันทรลักษ์