นายธวัช สุระบาลนายธวัช สุระบาล
ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ

1.ชื่อ-สกุล นายธวัช สุระบาล
2.ตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ
3.วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 17 มีนาคม 2501
4.วุฒิการศึกษา
1. ระดับปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต (นบ.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
2. ระดับปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต (รป.ม.)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

5.การฝึกอบรม
1. โรงเรียนนายอำเภอรุ่นที่ 42
2. โรงเรียนนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 46
3. โรงเรียนเสนาธิการทหารบก (หลักสูตรฝ่ายอำนวยการกองอาสารักษาดินแดนชุดที่ 16 )
4. วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร(วปอ.2556)(หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ
เอกชน และการเมือง รุ่นที่ 7)

6.ประวัติการรับราชการ
1. นายอำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง
2. นายอำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
3.นายอำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี
4. นายอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี
5. นายอำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
6. นายอำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
7. ปลัดจังหวัดสระบุรี จังหวัดสระบุรี
8. รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม (บริหารระดับต้น)
9. รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี (บริหารระดับต้น)
10. ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ (บริหารระดับสูง)

7. เกียรติประวัติ
1. ได้รับคัดเลือกเป็นนายอำเภอของประชาชน จังหวัดตรัง ปี 2547
2. ได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น จังหวัดตรัง ปี 2547