หอมแดงศรีสะเกษ พืชเศรษฐกิจอาเซียนจากไทย (SISAKET ONIONS)

จังหวัดศรีสะเกษถือเป็นแหล่งปลูกหอมแดงที่­ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย สร้างรายได้ให้กับเกษตรผู้ปลูกปีละกว่า 10 ล้านบาท นำเงินตราเข้าประเทศในแต่ล่ะปีอย่างมหาศาล ใหญ่ แห้ง แดง มัน คอ เล็ก คือคุณลักษณะเด่นของหอมแดงศรีสะเกษ ซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดต่างประเทศ รวมถึงตลาดอาเซียน โดยมีการสั่งซื้อเข้ามาปีหนึ่งกว่า 1 แสนตัน จังหวัดศรีสะเกษเป็นแหล่งปลูกหอมแดงขนาดให­ญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้งยังถือว่ามีศักยภาพในการผลิตหอมแดงสูง­ที่สุดในประเทศไทย พื้นที่เพาะปลูกทั้งสิ้น 28,771ไร่ เฉลี่ยผลผลิตรวม 86,313 ตัน 3,018 กิโลกรัมต่อไร่ มีเกษตรกรผู้ปลูกหอมแดง 10,690 ราย นิยมปลูกหลังจากเก็บเกี่ยวข้าวนาปี