ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ The governor of Sisaketรายนามผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ (ตั้งแต่ พ.ศ. 2481 – ปัจจุบัน)
รายนาม
ปีที่ดำรงตำแหน่ง
14. พระศรีราชสงคราม (ศรีสุขวาที)
พ.ศ. 2481
15. พระบริรักษ์ภูธร (เพิ่ม ขนิษฐายนต์
พ.ศ. 2482 – พ.ศ. 2483
16. หลวงปริวรรควรจิตร (จันทร์ เจริญไชยา)
พ.ศ. 2484 – พ.ศ. 2485
17. นายชอบ ชัยประภา
พ.ศ. 2485 – พ.ศ. 2488
18. ขุนบำรุงรัตนบุรี (ปกรณ์ จุฑะพุทธิ)
พ.ศ. 2488 – พ.ศ. 2489
19. นายศิริ วรนารถ
พ.ศ. 2489 – พ.ศ. 2490
20. นายเติม ศิลปิ
พ.ศ. 2490 – พ.ศ. 2492
21. นายพินิต โพธิพันธ์
พ.ศ. 2492 – พ.ศ. 2495
22. ขุนวัฒนานุรักษ์ (ประจักษ์ วงศ์รัตน์)
พ.ศ. 2495 – พ.ศ. 2498
23. นายกิติ ยธการี
พ.ศ. 2498 – พ.ศ. 2500
24. นายจาด อุรัสยะนันทน์
พ.ศ. 2500 – พ.ศ. 2501
25. นายวรวิทย์ รังสิโยทัย
พ.ศ. 2501 – พ.ศ. 2504
26. นายรังสรรค์ รังสิกุล
พ.ศ. 2504 – พ.ศ. 2512
27. นายกำเกิง สุรการ
พ.ศ. 2512 – พ.ศ. 2514
28. นายประมวล รังสิคุต
พ.ศ. 2514 – พ.ศ. 2516
29. นายเชื้อ เพ็ชรช่อ
พ.ศ. 2516 – พ.ศ. 2517
30. นายพิศาล มูลศาสตรสาทร
พ.ศ. 2517 – พ.ศ. 2518
31. นายกรี รอดคำดี
พ.ศ. 2518 – พ.ศ. 2521
32. นายสมบูรณ์ ไทยวัชรามาศ
พ.ศ. 2521 – พ.ศ. 2524
รายนาม (ต่อ)
ปีที่ดำรงตำแหน่ง (ต่อ)
33. เรือตรี ดนัย เกตุสิริ ร.น.
พ.ศ. 2524 – พ.ศ. 2528
34. นายจำลอง ราษฎร์ประเสริฐ
พ.ศ. 2528 – พ.ศ. 2531
35. นายธวัช โพธิสุนทร
พ.ศ. 2531 – พ.ศ. 2533
36. ร้อยตรี สมจิตต์ จุลพงษ์
พ.ศ. 2533 – พ.ศ. 2535
37. นายอุทัยพันธุ์ สงวนเสริมศรี
พ.ศ. 2535 – พ.ศ. 2536
38. นายจิโรจน์ โชติพันธุ์
พ.ศ. 2536 – พ.ศ. 2540
39. นายพจน์ ใจมั่น
พ.ศ. 2540 – พ.ศ. 2542
40. นายโกสินทร์ เกษทอง
พ.ศ. 2542 – พ.ศ. 2544
41. นายสุจริต นันทมนตรี
พ.ศ. 2544 – พ.ศ. 2545
42. นายสวัสดิ์ ศรีสุวรรณดี
พ.ศ. 2545 – พ.ศ. 2546
43. นายถนอม ส่งเสริม
พ.ศ. 2546 – พ.ศ. 2548
44. นายสันทัด จัตุชัย
พ.ศ. 2548 – พ.ศ. 2550
45. นายก้องเกียรติ อัครประเสริฐกุล
พ.ศ. 2550
46. นายเสนีย์ จิตตเกษม
พ.ศ. 2550 – พ.ศ. 2552
47. นายระพี ผ่องบุพกิจ
พ.ศ. 2552 – พ.ศ. 2553
48. นายวิลาศ รุจิวัฒนพงศ์
พ.ศ. 2553
49. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต
พ.ศ. 2553 - 27 พ.ย. 2554
49. นายประทีป กีรติเรขา 
29 ธ.ค. 2554 ถึง 1 ก.พ.58
50. นายยุทธนา วิริยะกิตติ 
2 ก.พ.58 ถึง 29 มี.ค.59
51. นายธวัช สุระบาล 
29 มี.ค.59 ถึงปัจจบัน