ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ The governor of Sisaketรายนามผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ (ตั้งแต่ พ.ศ. 2481 – ปัจจุบัน)
รายนาม

ปีที่ดำรงตำแหน่ง


53.นายวัฒนา พุฒิชาติ
1 ต.ค.62 ถึง ปัจจุบัน

52.นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี
1 ต.ค.61 ถึง 30 ก.ย.62

51.นายธวัช สุระบาล
29 มี.ค.59 ถึง 30 ก.ย.61

50.นายยุทธนา วิริยะกิตติ
2 ก.พ.58 ถึง 29 มี.ค.59

49.นายประทีป กีรติเรขา
29 ธ.ค. 2554 ถึง 1 ก.พ.58

48.นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต
1 ต.ต. 53 - 23 พ.ย.54

47.นายกองเอก วิลาศ รุจิวัฒนพงศ์
3 พ.ค. 2553 - 30 ก.ย. 53

46.นายระพี ผ่องบุพกิจ
18 พ.ค. 2552 - 2 พ.ค. 2553

45.นายเสนีย์ จิตตเกษม
1 ต.ค. 2550 - 17พ.ค.2552

44.นายก้องเกียรติ อัครประเสริฐกุล
30 เม.ย. 2550 - 30 ก.ย. 2550

43.นายสันทัด จัตุชัย
1 ต.ค.2548 - 29 เม.ย. 2550

42.นายถนอม ส่งเสริม
1 ต.ค.2546 - 30 ก.ย.2548

41.นายสวัสดิ์ ศรีสุวรรณดี
1 ต.ค.2545 - 30 ต.ค.2546

40.นายสุจริต นันทมนตรี
23 เ.ม.ย. 2544 - 30 ก.ย.2545

39.นายโกสินทร์ เกษทอง
1 ต.ค.2542 - 22 เม.ย. 2544

38.นายพจน์ ใจมั่น
20 ต.ค. 2540 - 30 ก.ย. 2542

37.นายจิโรจน์ โชติพันธุ์
5 ต.ค. 2536 - 30 ก.ย. 2540

36.นายอุทัยพันธุ์ สงวนเสริมศรี
1 ต.ค. 2535 - 30 ก.ย. 2536

35.ร.ต.สมจิตต์ จุลพงษ์
1 ต.ค. 2533 - 30 ก.ย. 2535

34.นายธวัช โพธิสุนทร
1 ต.ค. 2531 - 30 ก.ย. 2533

33.นายจำลอง ราษฎร์ประเสริฐ
1 ต.ค. 2528 - 30 ก.ย. 2531

32.ร.ต.ดนัย เกตุสิริ (ร.น.)
1 เม.ย. 2524 - 30 ก.ย. 2528

31.นายสมบูรณ์ ไทยวัชรามาศ
14 ต.ค. 2521 - 31 มี.ค. 2524

30.นายกรี รอดคำดี
15 ต.ค. 2518 - 13 ต.ค. 2521

29.นายพิศาล มูลศาสตรสาทร
24 ต.ค. 2517 - 14 ต.ค. 2518

28.นายเชื้อ เพ็ชรช่อ
23 พ.ย. 2516 - 26 ก.ค. 2517

27.นายประมวล รังสิคุต
30 ก.ย. 2514 - 22 พ.ย. 2516

26.นายกำเกิง สุรการ
17 ก.ย. 2512 - 29 ก.ย. 2514

25.นายรังสรรค์ รังสิกุล
5 ก.ย. 2504 - 1 ส.ค. 2512

24.นายวรวิทย์ รังสิโยทัย
17 ก.พ. 2501 - 20 ก.ค. 2504

23.นายจาด อุรัสยะนันทน์
12 ก.ค. 2500 - 17 ก.พ. 2501

22.นายกิติ ยธการี
28 เม.ย. 2498 - 11 ก.ค. 2500

21.ขุนวัฒนานุรักษ์ (ประจักษ์ วงศ์รัตน์)
19 ก.ค. 2495 - 27 เม.ย. 2498

20.นายพินิต โพธิพันธ์
23 ก.พ. 2492 - 1 ก.ค. 2495

19.นายเติม ศิลปี
10 ก.ย. 2490 - 8 ก.พ.2492

18.นายศิริ วรนารถ
11 พ.ย. 2489 - 14 ส.ค. 2490

17.ขุนบำรุงรัตนบุรี (ปกรณ์ จูฑะพุทธิ)
24 ส.ค. 2488 - 18 ต.ค. 2489

16.นายชอบ ชัยประภา
9 ก.ย. 2485 - 10 ส.ค. 2488

15.หลวงปริวรรตวรจิตร (จันทร์ เจริญไชยา)
1 ม.ค. 2484 - 31 ส.ค. 2485

14.พระบริรักษ์ภูธร (เพิ่ม ขนิษฐายนต์)
1 พ.ค. 2482 - 31 ธ.ค. 2483

13.พระศรีราชสงคราม (ศรีสุขวาที)
1 มิ.ย. 2481 - 31 ธ.ค. 2481

12.หลวงศรีราชรักษา (ผิว ชาศรีรัฐ)
10 พ.ค. 2478 - 31 พ.ค. 2481

11.อ.ท.พระศรีวิชัยบริบาล (สวัสดิ์ ปัทมดิลก)
15 พ.ค. 2473 - 30 เม.ย. 2478

10.อ.ม.ต.พระยาประชากิจกรจักร (ชุบ โอสถานนท์)
15 พ.ค. 2472 - 14 พ.ค. 2473

9.อ.ท.พระวิสุทธิราชรังสรรค์ (ใหญ่ บุญนาค)
1 ต.ค. 2465 - 30 เม.ย. 2472

8.อ.ท.พระยานครพระราม (สวัสดิ์ มหากายี)
25 เม.ย. 2465 - 30 ก.ย. 2465

7.อ.อ.พระยาวิเศษชัยชาญ (ชอุ่ม อมัตติรัตน์)
พ.ศ. 2461 - พ.ศ. 2465

6.อ.ท.พระภักดีศรีสุนทรราช (ดิศ โกมลบุตร)
พ.ศ. 2459 - พ.ศ. 2461


5.อ.ต.หม่อมเจ้าถูกถวิลสุขสวัสดิ์
พ.ศ. 2457 - พ.ศ. 2459

4.ร.อ.พระอินทร์ประสิทธิศร (เชื้อ ทองอุทัย)
พ.ศ. 2456 - พ.ศ. 2457

3.พระยาวิเศษสิงหนาท (ปิ๋ว บุญนาค)
พ.ศ. 2454 - พ.ศ. 2456

2.พระยาประชากิจ (ทับ มหาเปาระยะ)
พ.ศ. 2452 - พ.ศ. 2454

1.พระยาบำรุงบุรประจันทต์ (จันดี)
พ.ศ. 2450 - พ.ศ. 2452