เทคโนโลยีผลิตเส้นไหมแบบดั้งเิดิมเทคโนโลยีผลิตเส้นไหมแบบดั้งเิดิม

เทคโนโลยีหรือวิธีการผลิตเส้นไหมแบบดั้งเดิม ปัจจุบันยังมีให้ศึกษาได้ในหมู่บ้านแถวภาคอีสาน ซึ่งเป็นกิจกรรมของผู้สูงวัยเป็นส่วนใหญ่ ภาษาอีสานเรียกว่า การสาวหรอก หรือ การสาวไหม (สถานที่ บ้านแกงเลี้ยว ตำบลหนองใหญ่ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ)