อัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดศรีสะเกษ | sisaket minimum wage rate per day

ค่าแรงขั้นต่ำของจังหวัดศรีสะเกษวันละ 300 บาท

เริ่ม 1 ม.ค. 56

ตามประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง

อ้างอิงจากhttp://www.mol.go.th/employee/interesting_information/4131