กิจการทัวร์ ศรีสะเกษ โทร. 045-617257

รถปรับอากาศชั้น 1 ศรีสะเกษ-กรุงเทพ
ออกจากศรีสะเกษ 07.50 น. ถึง กรุงเทพ 17.00 น.
ออกจากศรีสะเกษ 08.20 น. ถึง กรุงเทพ 17.15 น.
ออกจากศรีสะเกษ 08.50 น. ถึง กรุงเทพ 18.00 น.
ออกจากศรีสะเกษ 18.20 น. ถึง กรุงเทพ 03.30 น.
ออกจากศรีสะเกษ 18.50 น. ถึง กรุงเทพ 03.45 น.
ออกจากศรีสะเกษ 19.50 น. ถึง กรุงเทพ 04.40 น.
ออกจากศรีสะเกษ 20.50 น. ถึง กรุงเทพ 04.30 น. (รถด่วนพิเศษ)
ข้อมูล ณ วันที่ 3 ก.พ. 2010 กรณีตรวจสอบกับทางรถทัวร์อีกครั้ง

รถทุกรอบพักที่ท่าปากช่อง