งานประเพณีสงกรานต์ สรงน้ำพระสงฆ์ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ บ้านแสนคูณ ตำบลโคกจาน

    วันที่  13 เมษายน 2559 เวลา 09.00 น.นายสุรชาติ แก้วศิลา นายอำเภออุทุมพรพิสัย ร่วมงานประเพณีสงกรานต์ สรงน้ำพระสงฆ์ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ บ้านแสนคูณ ตำบลโคกจาน โดยการนำของนายสิทธิพงษ์ จำปาพันธ์ ผู้ใหญ่บ้านแสนคูณ หมู่ที่ 6 ตำบลโคกจาน

image

image

image

image

image

image

พิธีรดน้ำดำหัวขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เนื่องในวันสงกรานต์ เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2559

ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เนื่องในวันสงกรานต์
เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. ที่บ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ บรรดาเหล่าข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พ่อค้า ประชาชนชาวจังหวัดศรีสะเกษ นำโดยนายมุรธาธีร์ รักชาติเจริญ นายวัฒนา พุฒิชาติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ และพลตำตรี สุรเดช เด่นธรรม ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกันรดน้ำดำหัวขอพรจากนายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี 2558 เพื่อความเป็นสิริมงคลในการเริ่มต้นปีใหม่ของชาวไทย และถือเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที ต่อผู้ที่เคารพนับถือซึ่งกันและกัน ซึ่งถือเป็นประเพณีวัฒนธรรมไทย ที่ควรค่าแก่การรักษาสืบทอด ให้คงอยู่คู่ชาวไทยสืบไป
บุญทัน ธุศรีวรรณ ภาพ/ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ

image

image

image

image

image

image

image

image

image

ฟุตบอลเพื่อการกุศลนำทีมโดยหงา คาราวาน เพื่อหารายได้มอบเป็นทุนการศึกษา จัดซื้ออุปกรณ์การเรียนแก่โรงเรียนบ้านแข้ ตำบลแข้

ฟุตบอลการกุศล
    วันที่  12 เมษายน 2559 เวลา 16.00 น. นายสุรชาติ แก้วศิลา นายอำเภออุทุมพรพิสัย เป็นประธานเปิดการแข่งขันฟุตบอลเพื่อการกุศลนำทีมโดยหงา คาราวาน เพื่อหารายได้มอบเป็นทุนการศึกษา จัดซื้ออุปกรณ์การเรียนแก่โรงเรียนบ้านแข้ ตำบลแข้

image

image

image

สรุปข่าวรอบวันสำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ 12 เมษายน 2559

…………..
1.สำนักงานเกษตรอำเภอศิลาลาด จัดฝึกอบรมตามโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลผลิตฯ รุ่นที่ 5 ครั้งที่ 2 วันที่ 5 จำนวน 50 ราย ณ ศพก.(ศพก.เครือข่าย) บ้านซ่ง หมู่ที่ 8 ตำบลกุง  อำเภอศิลาลาด    หลักสูตร การถอดรหัสข้อมูลดินและเคล็ดลับการจัดการดินให้ประสบความสำเร็จ
……………
2.สำนักงานเกษตรอำเภอขุขันธ์ ดำเนินการโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตฯ รุ่นที่ 5 ช่วงที่ 2 ณ ศพก.บ้านกันจาน ต.ดองกำเม็ด อ.ขุขันธ์ เรื่อง สุขภาพดีมีสุขเกษตรกรจำนวน  50 ราย เข้าร่วมโครงการฯ
…………….
3.สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองศรีสะเกษ ดำเนินการโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตฯ รุ่นที่  5 ครั้งที่ 2  ณ ศพก.บ้านหนองหว้า ต.หนองแก้ว อ. เมืองศรีสะเกษ เรื่องการผลิตเชื้อจุลินทรีย์ปัองกันกำจัดศัตรูพืชและพืชไร่หลังนา เกษตรกรเข้าร่วมโครงการจำนวน 50 ราย
………………
4.สำนักงานเกษตรเกษตรอำเภอกันทรลักษ์ ดำเนินงานโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตฯ รุ่นที่ 5 ครั้งที่ 2 ณ ศพก.(ศูนย์ฯ เครือข่าย) บ้านโนนมีชัย ตำบลละลาย เรื่อง การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มา และการเลี้ยงไส้เดือน มีเกษตรกรเข้ารับการอบรมจำนวน 50 ราย
…………………
5.สำนักงานเกษตรอำเภอยางชุมน้อย จัดการอบรมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตฯ รุ่นที่ 5 ครั้งที่ 2 อบรมวันที่ 5 เรื่อง การผลิตเชื้อจุลินทรีย์ป้องกันกำจัดศัตรูพืชและการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ ซึ่งมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 50 ราย ณ ศพก.บ้านโนนติ้ว หมู่ที่ 5 ตำบลโนนคูณ อำเภอยางชุมน้อย
……………
6.นายภิรมย์กฤษฏิ์ พรมจันทร์ นายอำเภอยางชุมน้อย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/59 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอยางชุมน้อย ชั้น 2 อำเภอยางชุมน้อย โดยนายชัยเดช วงศ์ประสาร เกษตรอำเภอยางชุมน้อย ในฐานะฝ่ายเลขานุการ พร้อมคณะกรรมการฯ ประกอบด้วย จนท.ฝ่าย คสช. นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เจ้าพนักงานการเกษตร ประธาน ศบกต. และประธานกลุ่ม/ชุมชน รวมทั้งผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมพร้อมเพรียงกัน
…………………
7.นายถิรพุทธิ์ คานทอง เกษตรอำเภอขุนหาญ พร้อมด้วยนายน้อย คำแผง เกษตรตำบลกระหวัน/ไพร ติดตามการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/59 โครงการปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ บ้านกันจดใหม่ ตำบลกระหวัน  โครงการลานตากผลผลิตการเกษตร บ้านระหาร ตำบลกระหวัน โครงการลานตากผลผลิตการเกษตรบ้านโตง ตำบลกระหวัน อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ
………………..
8.สำนักงานเกษตรอำเภอภูสิงห์ ดำเนินการโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตฯ รุ่นที่  5 ช่วงที่ 2   ณ ศพก.(ศูนย์ฯ เครือข่าย)ต.ละลม อ.ภูสิงห์ เรื่องการผลิตเชื้อราป้องกันกำจัดศัตรูพืช เกษตรกรเข้าร่วมรับการอบรมจำนวน  50 ราย
………………
9.สำนักงานเกษตรอำเภอเบญจลักษ์  ดำเนินงานโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตฯ รุ่นที่ 5 ครั้งที่ 2 ณ ศพก.บ้านเสียว ต.เสียว อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ หลักสูตร การผลิตเชื้อไตรโคเดอร์ม่า และ การใช้เชื้อจุลินทรีย์ในพืชผัก มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 50  ราย
………………
10.สำนักงานเกษตรอำเภอกันทรารมย์ ดำเนินงานโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตฯ รุ่นที่ 5  ครั้งที่ 2  ณ ศพก.ต.คำเนียม เรื่องการเพาะเห็ด ซึ่งมีเกษตรกรจำนวน  50 ราย เข้าร่วมโครงการอบรมในครั้งนี้
………………..
11.นายประวิทย์ สูงสุด นวส.ชำนาญการ กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ ติดตามประสานงานโครงการเมืองเกษตรสีเขียว มอบวัสดุฝึกอบรม กิจกรรม GAP ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองศรีสะเกษ วังหิน ขุขันธ์ ขุนหาญ และพยุห์ และประสานโครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ณ สำนักงานเกษตรเกษตรอำเภอกันทรลักษ์  เยี่ยมให้กำลังใจเกษตรกร บ.ศรีอุดม และซำตารมย์ ต.ตระกาจ      อ.กันทรลักษ  จ.ศรีสะเกษ
……………….
12.นายกาฬสินธุ์ นาคผิว เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน และนายสุรศักดิ์ ถาวร เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ติดตามโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/59 โครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ต.บึงบอน อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ
……………….
บรรณาธิการข่าว
รพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์
หน.กยศ.ศรีสะเกษ

image

image

image

image

image

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษจัดกิจกรรม วันสงกรานต์ ให้กับเด็กๆ

    วันที่  11 เมษายน 2559 นายมุรธาธีร์ รักชาติเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีสืบสานประเพณีสงกรานต์ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ
    โดยนายสุรชาติ แก้วศิลา นายอำเภออุทุมพรพิสัย ร่วมกิจกรรม

image

image

image

image

image

จังหวัดศรีสะเกษเปิดป้ายอาคารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ

จังหวัดศรีสะเกษเปิดป้ายอาคารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ
เมื่อวันที่ 11 เมษายน  2559  เวลา 09.39 น.ที่บริเวณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1  นายธวัช  สุระบาล  รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสรีสะเกษ  เป็นประธานเปิดป้ายอาคารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ  โดยมี ดร.ชอุ่ม   กรไกร  ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ นำผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และแขกผู้มีเกียรติ  เข้าร่วมในพิธีเปิดเจิมป้ายสำนักงานฯ เป็นจำนวนมาก ซึ่งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศจัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ โดยกำหนดให้มีสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เพื่อปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบริหารและจัดการศึกษาตามที่กฎหมายกำหนด และอำนาจหน้าที่อื่นๆ
                                                                      –

บุญทัน   ธุศรีวรรณ                 ภาพ/ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ

image

image

image

image

image

image

image

มอบของขวัญปีใหม่จากใจรัฐบาล ชำระดีมีคืน ให้แก่เกษตรกรจำนวน 5,717 ราย เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากในช่วงเทศกาลปีใหม่ไทย

ของขวัญปีใหม่จากใจรัฐบาล
   วันที่ 11 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. นายสุรชาติ แก้วศิลา นายอำเภออุทุมพรพิสัย ร่วมเป็นสักขีพยานในการมอบของขวัญปีใหม่จากใจรัฐบาล ชำระดีมีคืน ให้แก่เกษตรกรจำนวน 5,717 ราย เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากในช่วงเทศกาลปีใหม่ไทย
    โดยนายแสงชัย อิงคสมภพ ผู้จัดการธ.ก.ส.สาขาอุทุมพรพิสัย ได้โอนเงินให้แก่ เกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. ที่มีวินัยทางการเงินที่ดี นำเงินมาชำระคืนตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 59 ถึง วันที่ 31 มี.ค. โดยคืนดอกเบี้ยร้อยละ 3-5 ตามชั้นลูกค้า โดยลูกค้าที่มีประวัติชำระหนี้ดี 3 ปีติดต่อกันจะได้รับดอกเบี้ยคืน 5 % ลูกค้าที่มีประวัติชำระหนี้ที่ดี 2 ปีติดต่อกันขึ้นไป จะได้รับดอกเบี้ยคืน 4 % และสำหรับลูกค้าที่มีประวัติชำระหนี้ได้ตามกำหนดติดต่อกัน 1 ปี หรือเป็นลูกค้าใหม่จะได้รับดอกเบี้ยคืน 3 %
     ซึ่งลูกค้ารายใหญ่ที่ได้รับการโอนเงินคืน คือสหกรณ์การเกษตรอำเภออุทุมพรพิสัยจำนวนเงิน759,994.76 บาท

image

image

image

image

image

image

image

พิธีปฐมนิเทศโครงการจ้างนักเรียนนักศึกษา ทำงานช่วงปิดภาคเรียน ประจำปี 2559

นายสมพร จึงศิรกุลวิทย์ รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศโครงการจ้างนักเรียนนักศึกษา ทำงานช่วงปิดภาคเรียน ประจำปี 2559

image

image

นายอำเภออุทุมพรพิสัย เปิดจุดตรวจหลักศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์

  ” สงกรานต์ปลอดภัย ส่งเสริมวัฒนธรรมไทย สร้างวินัยจราจร”
  11  เมษายน 2559เวลา 10.09 น. นายสุรชาติแก้วศิลา นายอำเภออุทุมพรพิสัย เปิดจุดตรวจหลักศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ มอบแนวทางและมาตราการในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน จำนวน 2 จุด คือบริเวณ แยกส้มป่อย ถนนหมายเลข 226 ตำลสำโรง และบ้านกระต่ำ ตำบลขะยูง
      โดยการบูรณาการกำลังร่วมกับ ฝ่ายปกครองนายวิบูลย์ แก้ววรรณาปลัดอำเภอพร้อมสมาชิกอส. ตำรวจโดยพ.ต.ท.นคร  ภู่รัตน์ รองผกก.ป.สภ.อุทุมพรพิสัย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทหารโดยร.อ.ภูวนาถ แก้วอำนาจ นายทหารชุดมวลชนสัมพันธ์ กกล.รส.จว.ศก. /นพค53 กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งการจราจรตามเส้นทางขณะนี้คล่องตัว

image

image

image

image

image

เปิดงานเทศกาลบุญสงกรานต์ ขอพรสรงน้ำหลวงพ่อโต ประจำปี 2559

จังหวัดศรีสะเกษเปิดงานเทศกาลบุญสงกรานต์  ขอพรสรงน้ำหลวงพ่อโต ประจำปี 2559  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  สยามบรมราชกุมารี  เนื่องในโอกาสพระชนมายุครบ 61 พรรษา 2 เมษายน2559

เมื่อวันที่ 10  เมษายน  2559   เวลา 09.00 น.   ณ บริเวณวัดมหาพุทธาราม อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ  นายธวัช  สาระบาล  รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี  รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ  ได้เป็นประธานเปิดงานเทศกาลบุญสงกรานต์  ขอพรสรงน้ำหลวงพ่อโต ประจำปี 2559 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  สยามบรมราชกุมารี  เนื่องในโอกาสพระชนมายุครบ 61 พรรษา 2 เมษายน2559   โดยมีนางอุดมลักษณ์  ประชุมรักษ์  วัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ  นำข้าราชการและพุทธศาสนิกชนในจังหวัดศรีสะเกษ  เข้าร่วมกิจกรรมเป๊นจำนวนมาก  มีกิจกรรมที่สำคัญประกอบด้วยการสรงน้ำปิดทองหลวงพ่อโต  การทำบุญตักบาตร  การทอดผ้าป่าสรรค์  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็ฯพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา   สยามบรมราชกุมารี  เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุครบ 61 พรร 2 เมษายน 2559   เพื่อเปิดโอกาสให้ข้าราชการและพุทธศาสนิกชนในจังหวัดศรีสะเกษ  ได้สรงน้ำปิดทองและร่วมทำบุญสมโภชน์หลวงพ่อโต  เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของจังหวัดศรีสะเกษ  ให้พุทธศาสนิกชนในจังหวัดศรีสะเกษ  ได้บำเพ็ญกุศลเจริญภาวนาและรำลึกกถึงบุพการีชน  เพื่อผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนสร้างศาลาปฏิบัติธรรม ด้วย
                                                            
บุญทัน  ธุศรีวรรณ            ภาพ/ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ

image

image

image

image