โครงการการทำนาหยอดเมล็ดพันธ์ุเพื่อลดต้นทุนการผลิต (นาแปลงใหญ่) และโครงการ 1 ไร่ 1 แสน #sisaket

อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ
   วันอาทิตย์ที่ 8 พ.ค. 59 เวลา 16.00 น.นายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ตรวจความคืบหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะเทศบาลตําบลโคกจาน เยี่ยมให้กำลังใจเกษตรกรในการดำเนินโครงการการทำนาหยอดเมล็ดพันธ์ุเพื่อลดต้นทุนการผลิต (นาแปลงใหญ่)และโครงการ 1 ไร่ 1 แสน ในพื้นที่บ้านโคก ตำบลโคกจาน
    โดยนายสุรชาติ แก้วศิลา นายอำเภออุทุมพรพิสัย นำส่วนราชการ  ร.อ.ภูวนาถ แก้วอำนาจ หน.ฝ่ายกิจการพลเรือน กกล.รส.จว.ศก นายกทต.โคกจาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลโคกจาน กม. ร่วมให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมการดำเนินการของกลุ่ม

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

   

โครงการส่งเสริมการปลูก ข้าวพันธุ์ดีเกษตรอินทรีย์ ณ เทศบาลตำบลสิ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ #sisaket

วันที่ 4 พฤษภาคม 2559
นายถิรพุทธิ์ คานทอง เกษตรอำเภอขุนหาญ
มอบหมายให้ นายมงคลชัย  ชุมโท่โล่ 
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
อบรมเกษตรกร โครงการส่งเสริมการปลูก
ข้าวพันธุ์ดีเกษตรอินทรีย์ ณ  เทศบาลตำบลสิ
อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ  เกษตรกรเข้าร่วม
อบรม 80 ราย  จำนวน 5 หมู่บ้าน

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

ขับเคลื่อนนาแปลงใหญ่ / 1 ไร่ 1 แสน อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ #sisaket

   วันที่ 4 พฤษภาคม 2559 นายสุรชาติ  แก้วศิลา นำหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กม. ขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการนาแปลงใหญ่ (การหยอดเมล็ดพันธ์ุข้าว) และโครงการ 1 ไร่ 1 แสน แปลงนาสาธิต ม.2 ต.โคกจาน

image

image

image

image

image

image

ทัวร์สวนเกษตรอร่อยทุกไร่ชิมไปทุกสวนศรีสะเกษ #sisaket

image

เกษตรอำเภอขุนหาญ และกลุ่มผู้ผลิตทุเรียนคุณภาพ ให้ข้อมูล ของดีเมืองศรีสะเกษ ณ สวนทุเรียน บ้านซำขี้เหล็ก ตำบลพราน อำเภอขุนหาญ #sisaket

เกษตรอำเภอขุนหาญ และกลุ่มผู้ผลิตทุเรียนคุณภาพ ให้ข้อมูล ของดีเมืองศรีสะเกษ ณ สวนทุเรียน บ้านซำขี้เหล็ก ตำบลพราน อำเภอขุนหาญ #sisaket

วันนี้ จันทร์ ที่ 25 เม.ย.59 เวลา 17.00  น. คณะสื่อมวลชนจากส่วนกลางโดยการประสานจากนายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยนายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ หน.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ สนง.เกษตรจังหวัดศก. ทำหน้าที่ให้ข้อมูลภาพรวมในการจัดทำแผนประชาสัมพันธ์ของดี ของเด่นของจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อ ประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ(เปิดเมือง)ให้เป็นที่รู้จัก ตามนโยบายของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ

โดยมีนายถิรพุทธิ์ คานทอง เกษตรอำเภอขุนหาญ นายธนกฤต พรหมจันทร์ กำนันตำบลพราน และคณะกรรมการสมาชิกวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตทุเรียนคุณภาพ  เป็นผู้ให้ข้อมูลในพื้นที่ ณ สวนทุเรียน นายฟอง วรรณสิทธิ์ (ประธานฯ) บ้านซำขี้เหล็ก ตำบลพราน อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

image

image

image

image

image

โครงการลานตากผลผลิตการเกษตร ณ บ้านศาลาเหนือ ตำบลสำโรงตาเจ็น #sisaket #เมืองเกษตรกรรม

โครงการลานตากผลผลิตการเกษตร ณ บ้านศาลาเหนือ ตำบลสำโรงตาเจ็น

วันที่ 22 เมษายน 2559 เวลา 15.30 น นายเมธี ชินชัย เกษตรอำเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยนายเหลิม จังอินทร์ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน และนางสาวปาริชาติ ธานี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตปฎิบัติการ ออกตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานโครงการตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง โครงการลานตากผลผลิตการเกษตร ณ บ้านศาลาเหนือ ตำบลสำโรงตาเจ็น

image

image

image

“เทศกาลเงาะ-ทุเรียน และของดีศรีสะเกษ’59″ช่วงระหว่าง 10-19 มิถุนายน 2559

ศรีสะเกษ…แดนมหัศจรรย์
จังหวัดศรีสะเกษ กำหนดจัดงาน “เทศกาลเงาะ-ทุเรียน และของดีศรีสะเกษ’59”
ช่วงระหว่าง 10-19 มิถุนายน 2559
รวม 10 วัน ณ สนามศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ ครับ
…………….
ศรีสะเกษ…รอคุณมาเยือน

 

image

image

ขุนหาญจัดอบรมผลิตเชื้อจุลินทรีย์ในการป้องกันและกำจัดศัตรูพืช #sisaket

ขุนหาญจัดอบรมผลิตเชื้อจุลินทรีย์ในการป้องกันและกำจัดศัตรูพืช #sisaket

19 เมษายน 2559 สำนักงาน เกษตรอำเภอขุนหาญ  จังหวัดศรีสะเกษดำเนินการโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตการเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59  และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร รุ่นที่ 1 ครั้งที่ 3 เรื่อง การผลิตเชื้อจุลินทรีย์ในการป้องกันและกำจัดศัตรูพืช ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรให้ความรู้จากนางสาวไพลพลอย ดาวขาวและนางพรวิไล สุริยะ วิทยากรเกษตรกร ศจช.บ้านปุน ณ ศพก. บ้านหนองเก่า ตำบลพราน อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ จำนวน 50 ราย

image

image

image

image

image

image

image

ชาวบ้านตำบลโพธิ์ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ เร่งสร้างคลองส่งน้ำตามงบช่วยเหลือจากรัฐบาลแก้ไขปัญหาภัยแล้ง

image

image

image

สรุปข่าวรอบวันสำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ 12 เมษายน 2559

…………..
1.สำนักงานเกษตรอำเภอศิลาลาด จัดฝึกอบรมตามโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลผลิตฯ รุ่นที่ 5 ครั้งที่ 2 วันที่ 5 จำนวน 50 ราย ณ ศพก.(ศพก.เครือข่าย) บ้านซ่ง หมู่ที่ 8 ตำบลกุง  อำเภอศิลาลาด    หลักสูตร การถอดรหัสข้อมูลดินและเคล็ดลับการจัดการดินให้ประสบความสำเร็จ
……………
2.สำนักงานเกษตรอำเภอขุขันธ์ ดำเนินการโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตฯ รุ่นที่ 5 ช่วงที่ 2 ณ ศพก.บ้านกันจาน ต.ดองกำเม็ด อ.ขุขันธ์ เรื่อง สุขภาพดีมีสุขเกษตรกรจำนวน  50 ราย เข้าร่วมโครงการฯ
…………….
3.สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองศรีสะเกษ ดำเนินการโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตฯ รุ่นที่  5 ครั้งที่ 2  ณ ศพก.บ้านหนองหว้า ต.หนองแก้ว อ. เมืองศรีสะเกษ เรื่องการผลิตเชื้อจุลินทรีย์ปัองกันกำจัดศัตรูพืชและพืชไร่หลังนา เกษตรกรเข้าร่วมโครงการจำนวน 50 ราย
………………
4.สำนักงานเกษตรเกษตรอำเภอกันทรลักษ์ ดำเนินงานโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตฯ รุ่นที่ 5 ครั้งที่ 2 ณ ศพก.(ศูนย์ฯ เครือข่าย) บ้านโนนมีชัย ตำบลละลาย เรื่อง การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มา และการเลี้ยงไส้เดือน มีเกษตรกรเข้ารับการอบรมจำนวน 50 ราย
…………………
5.สำนักงานเกษตรอำเภอยางชุมน้อย จัดการอบรมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตฯ รุ่นที่ 5 ครั้งที่ 2 อบรมวันที่ 5 เรื่อง การผลิตเชื้อจุลินทรีย์ป้องกันกำจัดศัตรูพืชและการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ ซึ่งมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 50 ราย ณ ศพก.บ้านโนนติ้ว หมู่ที่ 5 ตำบลโนนคูณ อำเภอยางชุมน้อย
……………
6.นายภิรมย์กฤษฏิ์ พรมจันทร์ นายอำเภอยางชุมน้อย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/59 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอยางชุมน้อย ชั้น 2 อำเภอยางชุมน้อย โดยนายชัยเดช วงศ์ประสาร เกษตรอำเภอยางชุมน้อย ในฐานะฝ่ายเลขานุการ พร้อมคณะกรรมการฯ ประกอบด้วย จนท.ฝ่าย คสช. นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เจ้าพนักงานการเกษตร ประธาน ศบกต. และประธานกลุ่ม/ชุมชน รวมทั้งผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมพร้อมเพรียงกัน
…………………
7.นายถิรพุทธิ์ คานทอง เกษตรอำเภอขุนหาญ พร้อมด้วยนายน้อย คำแผง เกษตรตำบลกระหวัน/ไพร ติดตามการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/59 โครงการปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ บ้านกันจดใหม่ ตำบลกระหวัน  โครงการลานตากผลผลิตการเกษตร บ้านระหาร ตำบลกระหวัน โครงการลานตากผลผลิตการเกษตรบ้านโตง ตำบลกระหวัน อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ
………………..
8.สำนักงานเกษตรอำเภอภูสิงห์ ดำเนินการโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตฯ รุ่นที่  5 ช่วงที่ 2   ณ ศพก.(ศูนย์ฯ เครือข่าย)ต.ละลม อ.ภูสิงห์ เรื่องการผลิตเชื้อราป้องกันกำจัดศัตรูพืช เกษตรกรเข้าร่วมรับการอบรมจำนวน  50 ราย
………………
9.สำนักงานเกษตรอำเภอเบญจลักษ์  ดำเนินงานโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตฯ รุ่นที่ 5 ครั้งที่ 2 ณ ศพก.บ้านเสียว ต.เสียว อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ หลักสูตร การผลิตเชื้อไตรโคเดอร์ม่า และ การใช้เชื้อจุลินทรีย์ในพืชผัก มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 50  ราย
………………
10.สำนักงานเกษตรอำเภอกันทรารมย์ ดำเนินงานโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตฯ รุ่นที่ 5  ครั้งที่ 2  ณ ศพก.ต.คำเนียม เรื่องการเพาะเห็ด ซึ่งมีเกษตรกรจำนวน  50 ราย เข้าร่วมโครงการอบรมในครั้งนี้
………………..
11.นายประวิทย์ สูงสุด นวส.ชำนาญการ กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ ติดตามประสานงานโครงการเมืองเกษตรสีเขียว มอบวัสดุฝึกอบรม กิจกรรม GAP ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองศรีสะเกษ วังหิน ขุขันธ์ ขุนหาญ และพยุห์ และประสานโครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ณ สำนักงานเกษตรเกษตรอำเภอกันทรลักษ์  เยี่ยมให้กำลังใจเกษตรกร บ.ศรีอุดม และซำตารมย์ ต.ตระกาจ      อ.กันทรลักษ  จ.ศรีสะเกษ
……………….
12.นายกาฬสินธุ์ นาคผิว เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน และนายสุรศักดิ์ ถาวร เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ติดตามโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/59 โครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ต.บึงบอน อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ
……………….
บรรณาธิการข่าว
รพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์
หน.กยศ.ศรีสะเกษ

image

image

image

image

image