สรุปข่าวรอบวันสำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ 8 เมษายน 2559

สรุปข่าวรอบวันสำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ
8 เมษายน 2559
………………..
1.นายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมให้การต้อนรับ ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ ผู้ตรวจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ในโอกาสเดินทางตรวจเยี่ยมการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ตำบลโนนคูณ อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด/ อำเภอ พี่น้องเกษตรกรร่วมให้การต้อนรับ พร้อมนี้ได้รับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินงาน ศพก.ของตำบลโนนคูณ อำเภอยางชุมน้อย จาก น.ส.สุจิตรา จันทะศิลา เกษตรกรต้นแบบ และเยี่ยมชมการดำเนินกิจกรรมของ ศพก.ตำบลโนนคูณ ตามลำดับ
………………..
2.สำนักงานเกษตรอำเภอยางชุมน้อย ดำเนินโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตฯ รุ่นที่ 5 ครั้งที่ 2 อบรมวันที่ 3  เรื่อง การปลูกพริกเพื่อการค้า การปลูกหอมแดงเพื่อการค้า ซึ่งมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 50 ราย ณ ศพก.บ้านโนนติ้ว ตำบลโนนคูณ อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ
………………
3.สำนักงานเกษตรอำเภอขุขันธ์ ดำเนินโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตฯ รุ่นที่  5 ช่วงที่ 2 ณ ศพก.บ้านกันจาน ต.ดองกำเม็ด อ.ขุขันธ์ เรื่องบัญชีแก้จน….ชี้ทางรวย เกษตรกรเข้ารับการอบรม 50 ราย
………………
4.สำนักงานเกษตรอำเภอวังหิน ดำเนินการโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตฯ รุ่นที่  5 ครั้งที่ 2 ณ ศพก.บ้านหนองนารี ต.บุสูง อ.วังหิน  เรื่องบัญชีแก้จน….ชี้ทางรวย มีเกษตรกรเข้ารับการอบรม 50 ราย
5.สำนักงานเกษตรอำเภอภูสิงห์ ดำเนินการโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตฯ รุ่นที่  5 ครั้งที่ 2 ณ ศพก.(เครือข่าย)ละลม ต.ละลม อ.ภูสิงห์  เรื่องบัญชีแก้จน…ชี้ทางรวย มีเกษตรกรเป้าหมายเข้ารับการอบรมจำนวน  50 ราย
……………..
6.นายภิรมย์กษฎิ์ พรมจันทร์ นายอำเภอยางชุมน้อย พร้อมด้วยนายชัยเดช วงศ์ประสาร เกษตรอำเภอยางชุมน้อย และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอยางชุมน้อย ร่วมเปิดตัว (Kick Off) โครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี ๒๕๕๘/๕๙ ณ โรงปุ๋ยอินทรีย์ตำบลบึงบอน โดยมีคณะกรรมการ ศบกต. คณะกรรมการกลุ่ม/ชุมชนที่รับการสนับสนุนงบประมาณ และเกษตรกรที่เข้าร่วมปฏิบัติงานในโครงการ ร่วมดำเนินการ
……………..
7.สำนักงานเกษตรอำเภอเบญจลักษ์ ดำเนินงานโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตฯ รุ่นที่ 5 ครั้งที่ 2 ณ ศพก.บ้านเสียว ต.เสียว อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ หลักสูตร ภาคเช้า การเพาะเห็ดในตะกร้า ภาคบ่าย การแปรรูปอาหารสัตว์ วิทยากร มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 50  ราย
………………..
นายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์
หน.กยศ.ศรีสะเกษ

image

image

image