11 ผู้โดยสารเป็นงง! เช่ารถตู้ไปทำบุญศรีสะเกษ ถูกลอยแพให้กลับเอง #sisaket

อ่านข่าวต่อได้ที่: http://www.thairath.co.th/content/899685

รปภ.การไฟฟ้าอุบลฯดวงกุด! ควงฉมวกหาปลา ถูกรถพยาบาลพุ่งชนดับคาที่ (คลิป) #sisaket

อ่านข่าวต่อได้ที่: http://www.thairath.co.th/content/899587

หน่วยงานเทศบาลซ่อมเสียงตามสายให้ชุมชนหนองกะลา เครดิต. คุณคำพล สาลี

นายเอกรินทร์ หงษ์ชื่น กราบขอขมา นายเกริกชัย ผ่องแผ้ว

วันที่19มี.ค.60เวลา11.00น.ญาติพี่น้องได้นำศพของนายภิญญ์รพี บิลลา มาที่หน้า สภ.กันทรลักษ์ เพื่อให้นายเอกรินทร์ หงษ์ชื่น กราบขอขมา นายเกริกชัย ผ่องแผ้ว นายอำอำเภอกันทรลักษ์ ได้มอบหมายให้นายสุพจน์ ไชยกุสิ นำกำลังสมาชิก อส.ไปร่วมรักษาความสงบเรียบร้อยกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและทหาร

อำเภอขุขันธ์เปิดอบรมหลักสูตรระยะสั้น

16 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายสำรวย เกษกุล นายอำเภอขุขันธ์ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นฐานสมรรถนะภาคฤดูร้อน  เพื่อเตรียมความพร้อมกำลังคนเข้าสู่ตลาดแรงงานและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนเร่งด่วน ประกอบด้วยช่างเชื่อม ช่างเครื่องยนต์ ช่างติดตั้งจานดาวเทียมและทีวีดิจิตอล คอมพิวเตอร์และบัญชีธุรกิจ จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 100 คนณ อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยการอาชีพขุขันธ์

สรุปข่าวรอบวันสำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ

สรุปข่าวรอบวัน 

16 มีนาคม 2560

สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ

**********************

**********************

1.นายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เครือข่ายความร่วมมือให้บริการวิชาการแก่สังคมในเขตพื้นที่ชุมชนตำบลทุ่งไชย อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ม.ราชภัฏศรีสะเกษ ได้จัดทำโครงการให้บริการวิชาการแก่สังคมในเขตพื้นที่ชุมชนตำบลทุ่งไชย โดยวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ตามบริบทของชุมชน เพื่อการพัฒนาอย่างรอบด้านและยั่งยืน

ในส่วนของสนง.เกษตรจังหวัดศรีสะเกษ และกรมการข้าว รับผิดชอบ “ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาอนุรักษ์พันธุ์ข้าวท้องถิ่น” ซึ่งต่อจากนี้จะได้ร่วมมือกันขับคลื่อนการให้บริการข้อมูลแก่ชุมชนต่อไป
2.นายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ รักษาราชการแทน เกษตรจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นางวรรณภา หาคำ นวส.ชำนาญการ นางจิตตาภัทร์ คำหล้า นวส.ปฏิบัติการ กลุ่มอารักขาพืช และนายอำนาจ นครไชย์ นวส.ปฏิบัติการ  กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สนง.เกษตรจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ จังหวัดศรีสะเกษ ปี ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยา ต.โพธิ์ อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ โดยให้บริการแจกจ่ายเชื้อราไตรโคเดอร์มาเพื่อใช้ในการป้องกันและกำจัดโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา และเชื้อราบิวเวอเรียเพื่อใช้ในการกำจัดศัตรูพืช แก่เกษตรกร จำนวน ๒๘๐ ราย
3.นายสุรัตน์  ศรียันต์ เกษตรอำเภอยางชุมน้อย มอบหมายให้ นายนพอนัณต์ ชุมมวลกิตติธัช นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ   นายชัยณรงค์ ศรีลาชัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมกับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จัดการอบรมเกษตรกร เรื่อง เกษตรทฤษฎีใหม่ และการจัดทำบัญชีในครัวเรือน เพื่อขับเคลื่อน ศพก.  โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมอบรม 50 ราย ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ( ศพก. ) อำเภอยางชุมน้อย หมู่5 บ้านโนนติ้ว ต.โนนคูณ อ.ยางชุมน้อย  จ.ศรีสะเกษ
4.นายสมศักดิ์ พันธ์ต้น เกษตรอำเภอเมืองศรีสะเกษ พร้อมด้วย นายนิกร ลาภเจือจันทร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นางศิวิไล โมงขุนทด นวส.ชำนาญการ นางสุทิน วงศ์สวัสดิ์ นวส.ชำนาญการ และนางสุบิน สาริกา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ร่วมออกบริการโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ แก่เกษตรกร โดยให้ความรู้ด้านการเกษตร บริการน้ำหมักชีวภาพ จำนวน 150 คน ณ วัดบ้านกุดโง้ง ตำบลโพนข่า อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
5.นายสุรัตน์ โพธิ์งาม เกษตรอำเภอปรางค์กู่ มอบหมายให้นายเขมชาติ หลาวทอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ นางชัชชญา จันทะกรณ์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ นางสาวจารุณี เพ็ชรินทร์ นักวิชาการส่งเสริมการเษตร และนายมนัส ทองชื่น นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ดำเนินการจัดฝึกอบรมตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ครั้งที่ 2 และในการนี้ได้ดำเนินการคัดเลือก คณะกรรมการ อกมระดับอำเภอเพื่อให้รองรับการปฏิบัติหน้าที่ประจำปี 2560 อีกด้วย
6.สำนักงานเกษตรอำเภอเบญจลักษ์ จัดกระบวนการเรียนรู้เกษตรกร ภายใต้โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฏีใหม่และเกษตรกรรมยั่งยืน 2560  กิจกรรมมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างสมาชิกกลุ่มและเกษตรกรรุ่นใหม่ เรื่อง เทคโนโลยีการผลิตพืช ประมง และปศุสัตว์  มีเกษตรกรร่วมโครงการจำนวน 10 ราย  ณ แปลงเรียนรู้เกษตรกร ตำบลภูเงิน  อำเภอกันทรลักษ์  จังหวัดศรีสะเกษ

นายชัยเดช วงศ์ประสาร เกษตรอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ พร้อมด้วย  นายสุพัฒชัย  นาดี  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ  นางสาวกัลยาณีย์  คลังจันทร์  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  นางสาววราภรณ์ เสนาพันธ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมจัดนิทรรศการเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพปรมินทรมหาภูพลอดุลยเดช  สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  และสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา  กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์  ณ  โรงเรียนบ้านตลาดหนองเรือ  ตำบลเสียว  อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ  จังหวัดศรีสะเกษ

*******************

*******^***********

บรรณาธิการข่าว

ธนดล วงษ์ขันธ์

นวส.ชำนาญการ

กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

​ศรีสะเกษ ชี้แจงโครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. ที่ห้องพิกุลทอง โรงแรมพรหมพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ นายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงโครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้งของเกษตรกรและประชาชน พร้อมทั้งส่งเสริม สนับสนุน และส่งมอบเทคโนโลยีพลังงานให้กับกลุ่มเป้ามาย โดยมีนายเกรียงศักดิ์ สอนสี นายช่างเทคนิคอาวุโส รักษาราชการแทนพลังงานจังหวัดศรีสะเกษ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มเกษตรกร และประชาชน เข้าร่วมรับฟังการชีแจง จำนวน 100 คน 
นายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า สำนักงานพลังงานจังหวัดศรีสะเกษ ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกองทุนเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน ให้ดำเนินการโครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง จำนวน 10 แห่ง ประกอบด้วยระบบสูบน้ำประปาหมู่บ้าน จำนวน 8 แห่ง และระบบสูบน้ำเพื่อการเกษตร จำนวน 8 แห่ง เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและประชาชน โดยการสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ผันน้ำจากบ่อบาดาลขึ้นมาใช้สำหรับอุปโภค บริโภค และเพื่อการเกษตรกรรมต่อไป