โครงการคนไทยหัวใจเดียวกัน อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ

      วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 น. นายสุรชาติ แก้วศิลา นายอำเภออุทุมพรพิสัย เป็นประธานเปิดโครงการคนไทยหัวใจเดียวกัน 

     โดยร.ต.เดชฤิทธิ์ ศรีโท หน.ชป.1 ป.พัน.106 กกล.รส.จว.ศรีสะเกษ นายจันดี แซ่จึงนายกอบต.โคกหล่าม 

จัดกิจกรรมโครงการคนไทยหัวใจเดียวกัน  เพื่อสร้างความรักความสามัคคีและสร้างการรับรู้ Road Map,กฎหมายประกอบ รธน.,ชี้แจงผลงานของรัฐบาล/คสช. ตามมาตรการช่วยเหลือต่างๆ อบรมศาสตร์ของพระราชา , และรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ตำบลโคกหล่าม
      โดยมีหัวหน้าส่วนราชร่วมกิจกรรมอบรมและร่วมบรรยายพิเศษ ดังนี้ พ.ต.ท.อัครพล  รัศมี รอง.ผกก.สภ.อุทุมพรพิสัย นายอัษฎา   ยอดศิริ ท้องถิ่นอำเภออุทุมพรพิสัย นายเเสงชัย  อิงคสมภพ ผจก.ธกส.อุทุมพรพิสัย นายสมชาย  อัครจันทร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรอำเภออุทุมพรพิสัย เเละ ผอ.รพ.สต.โคกหล่าม ,ผอ.รร.ในพื้นที่ตำบลโคกหล่าม มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 100 คน การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

​โครงการเยี่ยมยามถามไถ่ ใส่ใจราษฎร อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 

    เวลา 10.00 น. นายสุรชาติ แก้วศิลานายอำเภออุทุมพรพิสัย ลงพื้นที่เดินเยี่ยมราษฎรบ้านหัวช้าง หมู่ที่ 12 บ้านกงพาน หมู่ที่ 15 และหมู่ที่ 19  พร้อมนี้ได้เยี่ยมผู้ป่วย ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม จำนวน 7 ราย ติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการที่รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณให้แก่หมู่บ้านชุมชน และรับฟังปัญหาของราษฎร 

     เวลา 14.00 น. นายสุรชาติ แก้วศิลา นายอำเภออุทุมพรพิสัย พร้อมด้วย ทหารชุดชป.1ป.พัน106 กกล.รส.จว.ศรีสะเกษ ลงพื้นที่เดินเยี่ยมราษฎร มอบข้าวสาร และผ้าห่มยารักษาโรคของกองทัพบก ให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยติดบ้าน ผู้โอกาสทางสังคม บ้านกะพี้ หมู่ที่ 2 และบ้านสีแก้ว หมู่ที่ 4 ตำบลก้านเหลือง จำนวน 7 ราย ติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการที่รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณให้แก่หมู่บ้านชุมชน เยี่ยมสถานีน้ำมันโครงการประชารัฐกองทุนหมู่บ้านกะพี้ ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณตามโครงการเพิ่มความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ (หมู่บ้านละ 5 แสน) และรับฟังปัญหาของราษฎร และการดำเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

  อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ

 

     วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.00 น.นายสุรชาติ แก้วศิลา นายอำเภออุทุมพรพิสัย ร่วมประชุม ร่วมกับสำนักงานสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชนกรมทางหลวงเพื่อจัดเตรียมความพร้อมในการประชุมหารือแนวทางการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมสะพานลอยข้ามทางรถไฟบริเวณทางหลวงหมายเลข 226 กม.62+886 (ต่อเขตแขวงฯสุรินทร์) – แยกข้าอุทุมพรพิสัย กม75+971จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งกำหนดจัดประชุมขึ้นในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมอำเภออุทุมพรพิสัย