​สรุปข่าวรอบวัน 31 ตุลาคม 2559สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ

​สรุปข่าวรอบวัน 

31 ตุลาคม 2559

สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ

***************

***************

1. นายประธาน พลโลหะ เกษตรอำเภอห้วยทับทัน พร้อมนายสมาน โพธิ์งาม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ และนายอำนาจ อุ่นแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ จัดเวทีประชาคม โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ทดแทนการปลูกข้าวนาปรัง ปี2559/60 ทำความเข้าใจกับเกษตรกร ในโครงการดังกล่าว โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมจัดเวทีประชาคม 65 คน ณ ศูนย์ศิลปาชีพฯ ตำบลเมืองหลวง อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ 
2. สำนักงานเกษตรอำเภอกันทรลักษ์ ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ ดำเนินการจัดเวทีประชาคมโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  (ทดแทนการปลูกข้าวรอบที่ 2 ปีการผลิต 2559/60  โดยนายประเสริฐ รังสี หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการผลิต และนายสมจิตร สอนภักดี เกษตรอำเภอกันทรลักษ์  ชี้แจงรายละเอียดของโครงการดังกล่าว  ณ หอประชุมอำเภอกันทรลักษ์  จังหวัดศรีสะเกษ  ซึ่งมีเกษตรกรเข้าร่วมรับฟังรายละเอียดโครงการจำนวน 250  ราย
3. นายสมศักดิ์  พันธ์ต้น เกษตรอำเภอเมืองศรีสะเกษมอบหมายให้ นางฉันทนา ทองพันชั่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนายธงชัย หงศรีเมือง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ลงพื้นที่สำรวจการระบาดของหนอนห่อใบข้าว พร้อมกับให้คำแนะนำแก่เกษตรกร บ้านเจริญพัฒนา หมู่ที่ 8 ตำบลโพนข่า อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 
4. นายสำรวย  เกษกุล  นายอำเภอขุขันธ์ ได้มอบหมายให้นายทวี  ฮวบสกุล ปลัดอำเภอขุขันธ์ ปฏิบัติราชการแทนในการประกอบพิธี ” สวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ” ณ วัดอาวอยตำบลโสน อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยได้รับความเมตตาจากท่านพระครูพิศิษฎ์ธรรมานุศาสก์  เจ้าคณะอำเภอขุขันธ์ ประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยพระสังฆาธิการ พระภิกษุสามเณร  ตลอดจนพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ประกอบด้วย ข้าราชการพลเรือน ข้าราชการครู ตำรวจ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น คณะผู้บริหาร อบต.โสน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นักเรียน พี่น้องประชาชนชาวอำเภอขุขันธ์ ในการนรีนายเมธี ชินชัย เกษตรอำเภอขุขันธ์ พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานเกษตรอำเภอขุขันธ์ได้เข้าร่วมพิธี ฯ ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ 

– นายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ           เป็นประธาน ซึ่งอำเภอขุขันธ์ได้รับรางวัล ดังนี้

1) รางวัลชนะเลิศเกษตรกรทำสวนดีเด่นระดับจังหวัด นายสมัย บุญขาว บ้านปรือครันตะวันออก ตำบลปรือใหญ่ 

2) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด(ประเภทข้าวขาวดอกมะลิ 105) บ้านอาลัย ตำบลจะกง 

3) รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 1 ระดับจังหวัดศรีสะเกษ      ไร่นาสวนผสม นายสังคม น้อยสงวน บ้านโสน ตำบลโสน 

4) รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 เกษตรตำบลดีเด่นระดับจังหวัดศรีสะเกษ นางสาววันเพ็ญ ชูชี เกษตรตำบลใจดี/โคกเพชร อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
5. นายถิรพุทธิ์ คานทอง เกษตรอำเภอขุนหาญ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานเกษตรอำเภอขุนหาญทุกคน จัดเวทีประชาคมและรับสมัครเกษตรกร ตามโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (ทดแทนการปลูกข้าวรอบ 2 ปีการผลิต 2559/60) ภาคเช้า เกษตรกรตำบลกระหวันเข้าร่วมการจัดเวทีประชาคม จำนวน 105 คน ภาคบ่าย เกษตรกรตำบลห้วยจันทร์และตำบลโนนสูงเข้าร่วมการจัดเวทีประชาคม  จำนวน 150 คน

………………..

บรรณาธิการข่าว

รพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์

หน.กยศ.ศรีสะเกษ