อำเภอปรางค์กู่

​ชาวนา ต.กู่ อ.ปรางค์กู่รวมตัวกันเป็นวิสาหกิจชุมชน สีข้าวสารส่งขายในราคากิโลกรัมละ 25 บาท ซึ่งถูกกว่าท้องตลาดถึง กก.ละ 10 บาท เป็นการแปรรูปข้าวหลังราคาข้าวเปลือกตกต่ำในรอบ 10 ปี #ข่าวค่ำมิติใหม่ #ThaiPBS #ศรีสะเกษ

อำเภอเมืองจันท์สำรวจราคาค่าจ้างเกี่ยวข้าว

​อำเภอเมืองจันทร์ สำรวจ ราคาค่าจ้างรถเกี่ยวข้าวราคาข้าว  ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ สรุปได้ดังนี้

  ๑.รถเกี่ยวข้าว

     ๑.๑ อัตราค่าจ้างกรณีข้าวไม่ล้ม ราคาไร่ละ ๕๕๐-๖๐๐ บาท

      ๑.๒ กรณีข้าวล้ม อัตรา ไร่ละ ๖๐๐-๖๕๐ บาท

   ๒.ราคาข้าวใหม่(หอมมะลิ กข. ๑๕)

       ๒.๑ ความชื้นไม่เกิน ๓๐% ราคา กก.ละ ๕-๖.๕๐ บาท

        ๒.๒ ความขื้นต่ำกว่า ๑๕% ราคา ๗-๘ บาท

หมายเหตุ ราคานี้เป็นราคารับซื้อของพ่อค้าทั่วไป เนื่องจากโรงสียังไม่รับซื้อ

    

สรุปข่าวรอบวัน 27 ตุลาคม 2559 สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ

​สรุปข่าวรอบวัน 

27 ตุลาคม 2559

สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ

***************

***************

1. นายสมศักดิ์  พันธ์ต้น เกษตรอำเภอเมืองศรีสะเกษ จัดประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) ระดับอำเภอ ครั้งที่ 1/ 2559  ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองศรีสะเกษ มีผู้เข้าร่วมประชุม  16 คน

2. นายสุรัตน์ โพธิ์งามเกษตรอำเภอปรางค์กู่ ได้มอบหมายให้ นายชัยนันทน์ มั่นสาคร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นางชัชชญา จันทะกรณ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร นางสาวจารุณี เพ็ชรินทร์ นักวิชาการเกษตร ลงพื้นที่ตรวจสอบแปลงข้าวเป็นโรคบ้านศาลา ต.หนองเชียงทูน และนายเขมชาติ หลาวทอง ตรวจสอบพื้นที่บ้านเก่าน้อย ตำบลสมอ ภายหลังการตรวจสอบร่วมกับเกษตรกรเจ้าของแปลงนาและผู้นำชุมชนพบว่า ข้าวเป็นโรคไหม้    คอรวง ซึ่งเป็นโรคที่มักระบาดในช่วงนี้ จึงให้คำแนะนำในการควบคุมโรค และการป้องกันสำหรับแปลงที่ยังไม่เกิดโรค และได้กำชับให้เฝ้าระวังเพื่อไม่ให้ลุกลามต่อไป

3. นายแว่น  พรหมคุณ  เกษตรอำเภอเมืองจันทร์  มอบหมายให้ นางอินทิอร วงศ์สหวิวัฒน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ  ร่วมตรวจประเมินแปลงเพื่อให้การรับรองระบบการผลิตข้าว GAP ครั้งที่ 2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดี ปี 2559 กับสถาบันรับรองการผลิต ผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ณ บ้านทุ่งสว่าง ม.18 ต.เมืองจันทร์ เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 30  ราย 

4. นางสาวธัญธิดา พิมพ์แก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนายพิทักษ์ มะลิพันธ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ร่วมประชุมจัดเวทีชี้แจงโครงการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์(ทดแทนการปลูกข้าว รอบ 2 ปี 2559/60) เกษตรกรตำบลโคกตาล ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านโคกตาล ตำบล     โคกตาล อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ เกษตรกรเป้าหมาย 630 คน 

5. นายเมธี ชินชัย เกษตรอำเภอขุขันธ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอขุขันธ์ ได้จัดเวทีประชาคมโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์(ทดแทนการปลูกข้าว รอบ 2     ปี 2559/60) ณ หอประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษโดยมีเกษตรกรเข้าร่วมประชาคม 3 ตำบล คือ ตำบลนิคมพัฒนา ตำบลห้วยใต้ ตำบลศรีตระกูล จำนวน 400 ราย 

– นายเมธี ชินชีย เกษตรอำเภอขุขันธ์ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ร่วมลงนามถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร

6. นายอนุวัฒน์ คำล้าน นวส.ชก.กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ ได้รับมอบหมายฯ ให้เข้าร่วมประชุมหารือโครงการบูรณาการเพิ่มศักยภาพการผลิตถั่วเหลืองเพื่อความมั่นคงทางอาหาร ณ ห้องประชุม AEOC สนง.เศรษฐกิจการเกษตร กรุงเทพฯ โดยมีนางจันทร์ธิดา มีเดช เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานฯ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทนจากกรมต่างๆ ในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ผู้แทนจาก สนง.เกษตรจังหวัด และผู้แทนจากบริษัทเอกชนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

……………

บรรณาธิการข่าว

รพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์

หน.กยศ.ศรีสะเกษ

โครงการก่อสร้างตลาดสดเทศบาลเมืองศรีสะเกษ

​นายนพดล จันทร์พวง รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ เป็นประธานในการร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน  กรณีเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ขอเพิกถอนที่ดินสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทพลเมืองใช้ร่วมกัน (บางส่วน) เพื่อก่อสร้างตลาดสดเทศบาลเมืองศรีสะเกษ

โดยมี 

นายชูศักดิ์ ลักษณ์ชนะวงศ์ ปลัดอาวุโสอำเภอเมืองศรีสะเกษ , พ.ต.ท.ถวัลย์  บุญภักดี รองผกก.สภ.เมืองศรีสะเกษ , ร.ต.เกริกฤทธิ์ ผจงศิลป์ หน.ชุดเครื่องที่เร็ว กองบังคับการควบคุมกองกำลังรักษาความสงบ จังหวัดศรีสะเกษ , ธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ , นายอภิเษฐ  สุพรรณรัตน์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สำนักงานที่ดินจังหวัด , นางสาวพิชญากร แจ้งสนาม นักผังเมืองปฏิบัติการ , นางสาวศรีเสงี่ยม ณูรักษา  ปลัดเทศบาลเมืองศรีสะเกษ , นายพิพัฒน์  อินทรวงษ์โชติ  รองปลัดเทศบาลเมืองศรีสะเกษ

ร่วมอภิปรายและตอบข้อซักถามให้แก่ประชาชนที่มาร่วมการรับฟังความคิดเห็นที่มีข้อสงสัยได้ทราบ

 พร้อมนี้ มีผู้แทนโยธาธิการและผังเมือง,ธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ ,  ผู้จัดการประปา ,ผู้จัดการการไฟฟ้า ,สมาชิกสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ,หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนที่มาร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นในการ ขอเพิกถอนที่ดินสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทพลเมืองใช้ร่วมกัน (บางส่วน) เพื่อก่อสร้างตลาดสดเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ในครั้งนี้

 ณ อาคารหอประชุม โรงเรียนเทศบาล 2 “รัชมังคลานุสรณ์”

วันที่24ตุลาคม2559ชาวบ้านคูซอดหมู่ที่1ตำบลคูซอดได้ร่วมกันพัฒนาหมู่บ้าน

พิธีสวดพระอภิธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

​วันนี้ 23ตุลาคม2559เวลา10.00น. นายอำเภอปรางค์กู่ ประธานในพิธีสวดพระอภิธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล #สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ วัดบ้านกู่ ต.กู่

อำเภอขุขันธ์จังหวัดศรีสะเกษ

​25 ตุลาคม 2559 นายสำรวย เกษกุล นายอำเภอขุขันธ์ เป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ สำนักสงฆ์พะเยียว ตำบลใจดี อำเภอขุขันธ์

พิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว(รัชกาลที่ ๕)

วันศุกร์ที่   ๒๑  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ นายธวัช   สุระบาล   ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้มอบหมายให้นายเมธี สุพรรณฝ่าย รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานในพิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว(รัชกาลที่ ๕)โดยชาวอำเภอเมืองจันทร์ทุกหมู่เหล่าได้ร่วมบริจาคทรัพย์  เพื่อก่อ สร้างจนสำเร็จเป็นที่เรียบร้อย ในพิธีฯได้มีพระมหาสำราญ สุเมโธ  เปรียญธรรม ๙ ประโยค  เจ้าคณะอำเภอ/นายสุพร  ธีรโรจน์ชาลี นายอำเภอเมืองจันทร์ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน ได้ร่วมพิธีบวงสรวงฯ และร่วมลงนามถวายความอาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในพระบรมโกศ ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ มีผู้ร่วมพิธีฯ จำนวน ๕๕๐ คน

​ประชาชนชาวศรีสะเกษแต่งกายชุดกีฬาสีขาวดำกว่า1,000คน ร่วมกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น เทิดพระเกียรติสมเด็จย่า

​ประชาชนชาวศรีสะเกษแต่งกายชุดกีฬาสีขาวดำกว่า1,000คน ร่วมกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น เทิดพระเกียรติสมเด็จย่า

 

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2559 ที่สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งเป็นสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์แห่งแรกของประเทศไทย นายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดกิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น เทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชินี ประจำปี 2559 โดยมีนายวิชิต ไตรสรณกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ นำข้าราชการ ลูกจ้างและประชาชนจำนวนกว่า 1,000 คน แต่งกายในชุดกีฬาสีขาวดำ เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 กิจกรรม คือ เดิน ระยะทาง 1.8 กิโลเมตร วิ่ง ระยะทาง 3.3 กิโลเมตร และปั่น ในระยะทาง 10 กิโลเมตร  เพื่อร่วมไว้อาลัยต่อการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

นายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่พระองค์ท่าน ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ประกอบกับเป็นวันรกต้นไม้แห่งชาต ตามนโยบายของจังหวัดศรีสะเกษ มีแนวทางที่จะพัฒนาสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์จังหวัดศรีสะเกษ ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ทรงคุณค่าทางธรรมชาติของจังหวัดศรีสะเกษ นอกจากนี้ ยังเป็นวันทันตสาธารณสุข และวันพยาบาลแห่งชาติ จึงได้เสริมสร้างสุขภาพ สุขนิสัย รักการออกกำลังกายให้แก่ประชาชนที่สนใจรักสุขภาพ ตลอดจนสร้างภูมิคุ้มกันให้กับสุขภาพต่อไป
ทีมข่าว สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ  รายงาน

​จังหวัดศรีสะเกษทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จย่า ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช 

​จังหวัดศรีสะเกษทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จย่า ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช 
เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2559 ที่สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ นายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานนำข้าราชการ ลูกจ้างและประชาชนชาวจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 49 รูป เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยมีพระราชกิตติรังษี เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ นำพระภิกษุ สามเณรออกรับบิณฑบาตรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จย่า ในการพัฒนาสุขภาพความเป็นอยู่ของประชาชน และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้าและทุกคนแต่งกายชุดขาว-ดำ เพื่อร่วมไว้อาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช