เมื่อกระบวนการมีส่วนร่วม สร้างความยั่งยืนให้กับภาคเกษตร ตำบลโพธิ์ ศรีสะเกษ

DSC_7645ความร่วมมือของกลุ่มผู้ใช้น้ำและเกษตรกรในพื้นที่ หมู่ที่ 1 บ้านโพธิ์ และหมู่ที่ 3 บ้านโนนจาน ต.โพธิ์ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ โครงการพัฒนาการเกษตรยั่งยืนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตโครงการจัดรูปที่ดิน ตลอด 3 ปี เกิดความร่วมมือสร้างความยั่งยืนทางธรรมชาติและการประกอบเกษตรกรรม ที่ยกระดับอาชีพการเกษตร ด้วยปัจจัยต่างๆ ที่ประกอบกันทำให้ความเข้มแข็งของเกษตรกรในพื้นที่จัดรูปที่ดินได้มีน้ำใช้ รู้คุณค่า หวงแหนน้ำ และขยายประโยชน์ไปสู่เกษตรกรนอกพื้นที่เพื่อพัฒนาการเกษตรร่วมกันทั้งตำบล สร้างฐานรากความยั่งยืนให้กับเกษตรกร

การขับเคลื่อนโครงการพัฒนาการเกษตรยั่งยืนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในเขตโครงการจัดรูปที่ดิน ให้น้ำหนักกับการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน สำหรับการดำเนินโครงการฯ นี้ เป็นการนำแนวทาง “การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า” มาส่งเสริมให้กลุ่มผู้ใช้น้ำในเขตจัดรูปที่ดิน สามารถพัฒนาเกษตรกรรมตามแนวทางของตนเองได้ และตระหนักได้ว่า เกษตรกรเป็นผู้มีศักยภาพในการดูแลแหล่งน้ำ ร่วมกันคิดออกแบบระบบบริหารจัดการน้ำ ดูแลบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานได้เอง ซึ่งที่สุดจะทำให้ตระหนักถึงคุณค่าของน้ำ เกิดการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า

สำหรับพื้นที่ของ ต.โพธิ์ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ได้รับการบรรจุให้เข้าร่วมโครงการพัฒนาการเกษตรยั่งยืนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในเขตโครงการจัดรูปที่ดิน ที่ดำเนินงานมานับตั้งแต่ปี 2557-2559 ภายใต้ดำเนินการ ของสำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง ในสังกัดกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยพื้นที่เขตโครงการจัดรูปที่ดิน จะครอบคลุม 2 หมู่บ้าน ที่อยู่ในเขตปกครององค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.)โพธิ์
การดำเนินโครงการนี้ ที่หมู่ที่ 1 บ้านโพธิ์ และหมู่ที่ 3 บ้านโนนจาน ต.โพธิ์ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ผลประโยชน์ ได้กระจายครอบคลุมไปยังหมู่บ้านใกล้เคียง ยังความอุดมสมบูรณ์มาอยู่พื้นเกษตกรรม จากเดิมที่คนในหมู่บ้าน ต้องค้าแรงงานเพื่อสร้างรายได้ แต่เมื่อมีการจัดรูปที่ดิน ทำถนน ทำคลองส่งน้ำ ทำให้พื้นดินที่ซึ่งเคยแห้งแล้ง กลับมาอุดมสมบูรณ์ วิถีของเกษตรกรรมกลับคืนมา

นายณัฐกิต กองรักษา นายกองค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.)โพธิ์ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ กล่าวว่า “การได้รับบรรจุให้อยู่ในโครงการพัฒนาการเกษตรยั่งยืนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตโครงการจัดรูปที่ดิน ทำให้เกิดการจัดตั้งกลุ่มคณะทำงานขึ้น เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่ทำการเกษตร จนทำให้เกษตรกรในพื้นที่ สามารถประกอบอาชีพได้ดีขึ้นตามลำดับ มีรายได้เพิ่มขึ้น ในเรื่องปัญหาของชุมชน ปัญหาสังคม ปัญหายาเสพติดก็หายไป ส่งผลให้การบริหารจัดการด้านต่างๆ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาชุมชนเข้มแข็งยั่งยืนทำได้ง่ายขึ้น การค้าแรงงานเริ่มลดลง ประชากรในวัยทำงานกลับมาสู่ภาคการเกษตร เพราะเห็นถึงความมั่นคง ลดปัญหาการทิ้งถิ่นฐานลง”

นายเพทาย ศิริบูรณ์ อายุ 61 ปี เกษตกรบ้านโนนจาน หมู่ที่ 3 ต.โพธิ์ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ กล่าวว่า “ภายหลังจากมีการจัดรูปที่ดินในพื้นที่นาของตน ทำให้ความเป็นอยู่ดีขึ้น เพราะว่ามีการพัฒนาเส้นทางไปถึงพื้นที่ทางการเกษตร การเดินทางทำได้สะดวกขึ้น การขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ไปสู่ตลาดทำได้ง่ายขึ้น และเมื่อมีโครงการพัฒนาการเกษตรยั่งยืนฯ เข้ามา ทำให้คนในชุมชนคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำร่วมกันอย่างเป็นธรรมมากขึ้น”

นายบุญธรรม แอนดก อายุ 61 ปี เกษตกรบ้านโพธิ์ หมู่ที่ 1 ต.โพธิ์ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ กล่าวว่า “การรวมกลุ่มของเกษตรกร ถือเป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญยิ่ง เพราะทำให้สมาชิกต้องอยู่บนพื้นที่ฐานความเป็นธรรม การมีวินัย รักษากฎของกลุ่ม โดยหลังจากที่เกษตกรได้ตั้งกลุ่มกันสำเร็จ ก็พัฒนากลุ่มมาเรื่อยๆ จากเดิมที่เคยทำนาเพียงอย่างเดียว ก็พัฒนาทำการเกษตรหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นการทำนา การทำสวน การเลี้ยงสัตว์ การทำไร่นาสวนผสม เลี้ยงปลา ทำได้แทบทุกชนิด พื้นที่ดินกลับมามีคุณค่าทางเศรษฐกิจ ขณะที่หน่วยงานภาครัฐ ก็เข้ามามีส่วนร่วมให้ความรู้เกษตรกร จนเกษตรกรยกระดับตัวเองขึ้นมาได้”

ว่าที่ ร.ต.ไพเจน มากสุวรรณ์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน กล่าวว่า “ปัจจัยความสำเร็จที่สำคัญของโครงการนี้อยู่ที่ “การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน” เกษตรกรตระหนักถึงคุณค่าของน้ำ ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า เห็นถึงศักยภาพของตนเองและชุมชน ตระหนักถึงความเป็นเจ้าของโครงสร้างพื้นฐาน ร่วมกันบำรุงรักษาคันคูส่งน้ำ และร่วมกันวางแผนงานเพื่อพัฒนาให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง อีกทั้งสามารถสร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มเกษตรกรด้วยกันเอง และระหว่างกลุ่มเกษตรกรกับเจ้าหน้าที่ ก่อเป็นองค์ความรู้ที่ได้จากการปฏิบัติจริงในด้านต่างๆ เช่น การบริหารจัดการน้ำ โดยขยายผลต่อยอดโครงการที่ขยายคลองส่งน้ำเพื่อกระจายน้ำให้เกษตรกรนอกพื้นที่จัดรูปที่ดิน ส่งผลให้การขยายพื้นที่การรับน้ำเพิ่มเติมอีก 2,000 ไร่ เกิดการรวมตัวกันเพื่อพัฒนาเป็นพื้นที่เรียนรู้ และการสร้างเครือข่ายเรียนรู้สู่ชุมชนอื่นๆได้อีกด้วย”

นายสิริวิชญ กลิ่นภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง กรมชลประทาน กล่าวว่า “การพัฒนาการเกษตรในเขตโครงการจัดรูปที่ดิน ได้นำเอาแนวทาง “การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า” มาส่งเสริมให้กลุ่มผู้ใช้น้ำในเขตจัดรูปที่ดินสามารถพัฒนาเกษตรกรรมตามแนวทางของชุมชนของตนเองได้ เกิดกระบวนการร่วมกันคิดออกแบบระบบบริหารจัดการน้ำ ดูแลบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานได้เอง ซึ่งจะก่อให้เกิดการตระหนักถึงคุณค่าของน้ำ การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตและผลผลิตทางการเกษตรได้อย่างยั่งยืน”


DSC_7643 DSC_7715 DSC_7750

​.อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ

​.อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ

     วันอาทิตย์ที่  ๑๘ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระเทพวิสุทธิโมลี รองเจ้าคณะภาค ๑๐ วัดจักรวรรดิราชาวาส เดินทางมาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในพิธีทำบุญถวายสังฆทานประจำปี ๒๕๕๙ สำนักสงฆ์บ้านหนองกูด-หนองคู หมู่ที่ ๑๑ ต.สระกำแพงใหญ่

    โดยมีนายสุรชาติ  แก้วศิลา นายอำเภออุทุมพรพิสัย ร่วมบุญถวายสังฆทาน ร่วมกับ นายกเทศมนตรีตำบลสระกำแพงใหญ่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและพุทธศาสนิกชนชาวอำเภออุทุมพรพิสัย เพื่อสืบสานประเพณีทำบุญสังฆทานในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา มีคณะสงฆ์จากวัดในเขตพื้นที่ตำบลสระกำแพงใหญ่ และตำบลใกล้เคียงร่วมพิธีและประชาชนร่วมบุญ  ณ สำนักสงฆ์บ้านหนองกูด-หนองคู ตำบลสระกำแพงใหญ่ 

เทศบาลเมืองศรีสะเกษ  โดยงานเทศกิจออกจัดระเบียบ บริเวณตลาดเช้า   ทำให้การสัญจรไปมามีความสะดวกมากยิ่งขึ้น และทำให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย

เทศบาลฯ  ร่วมกับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ  และหน่วยงานอื่นๆ  เร่งช่วยระบายน้ำ เพื่อไม่ให้ท่วมขังบริเวณชุมชนหนองแดง

​พัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างแรงบันดาลใจ

​พัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างแรงบันดาลใจ

16 กันยายน 59

จัดโดยกลุ่ม Yec ร่วมกับหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ

ที่ โรงแรมศรีลำดวน

เวลา 09:00-16:30น
ซื้อบัตรหน้างาน 500 บาท

จองบัตรล่วงหน้าราคา 400 บาท
ซื้อบัตรได้ที่หอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ

โทร 083-966-9553
คุณวี กูรู อีคอมเมิส ที่ดังที่สุดในชั่วโมงนี้

คุณอู๋ producer ชื่อดัง เจ้าของหนังโฆษณาดังๆมากมายเช่น หนอนชาเขียว, ตะกั่ว, อาเม้ง ป. ปลา


​พิธีอัญเชิญพระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์  ณ  หอประชุมอำเภอขุขันธ์ #sisaket

วันนี้ (1 กันยายน 2559) เวลา 10.30 น. นายสำรวย  เกษกุล  นายอำเภอขุขันธ์ ได้นำหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหาร อปท. ปลัด อบต. ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ คณะครู นักเรียน รร.ขุขันธ์ราษฎร์บำรุง  ตลอดทั้ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ญาติโยมพุทธศาสนิกชน จากตำบลสำโรงตาเจ็น , ตำบลกฤษณา และตำบลจะกง  ประมาณ 500  คน  ได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพ และร่วมพิธีทางศาศนา พิธีอัญเชิญพระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์  ณ  หอประชุมอำเภอขุขันธ์  ซึ่งเป็นวันที่ 2 ของการประกอบพิธี ฯ  โดยมีพระครูสังฆรักษ์ สุริยา เตชวโร เจ้าอาวาสวัดไทยกรุงวอชิงตัน  DC. USA.  ประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมได้แสดงธรรมเทศนา นำผู้มาร่วมพิธี นั่งสมาธิ ปฏิบัติธรรม เพื่อเป็นการถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  และเวลา  11.30 น. นายอำเภอขุขันธ์ นำผู้มาร่วมพิธีถวายภัตาหารเพล แด่พระภิษุ สามเณร ที่มาร่วมพิธี