ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขตที่ 13 ตรวจติดตามสถานการณ์ภัยแล้งอำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ #sisaket

ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขตที่ 13 ตรวจติดตามสถานการณ์ภัยแล้งอำเภอภูสิงห์  จังหวัดศรีสะเกษ #sisaket

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม  2559. เวลา 11.30น.  ที่บริเวณทุ่งนาบ้านตาเนียมและบ้านประเสริฐพัฒนา ตำบลละลม อำเภอภูสิงห์  นายสุวิทย์  ชัยเกียรติยศ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขตที่ 13  พร้อมด้วยคณะ  ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์ภัยแล้งอำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีนายครรชิต ดีหนองยาง นายอำเภอภูสิงห์  กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลละลมและเกษตรกรในพื้นที่ให้การต้อนรับร่วมบรรยายสรุปสถานการณ์ภัยแล้งของอำเภอภูสิงห์  และนำตรวจเยี่ยมโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/2559  โครงการวางท่อส่งน้ำลำห้วยตามอญ ขนานกับลำห้วยสำราญ ระยะทาง 140 เมตร  โดยใช้แรงงานเกษตรกรจากบ้านตาเนียมและบ้านประเสริฐพัฒนา มีเกษตรกรทั้งหมู่บ้านได้รับผลประโยชน์ทำนาปีจำนวน ประมาณ 400 ครอบครัว  มีพื้นที่ในการทำนาปีจำนวนประมาณ 3,000 ไร่  เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่ราษฎรหลังจากทำนาตามนโยบายของรัฐบาลต่อไป

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

โครงการชลประทานศรีสะเกษ ใช้รถบรรทุกน้ำช่วยภัยแล้ง ต.ห้วยใต้ อ.ขุขันธ์ จำนวน 4 เที่ยว ปริมาณน้ำ ที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัย 36000 ลิตร 30 ครัวเรือน #sisaket

image

image

image

image

มหกรรม OTOP ศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 9-13 พฤษภาคม 2559 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ #sisaket

image

image

image

ดับแล้วเพลิงไหม้หญ้าริมถนนสายอุทุมพรพิสัย- จังหวัดศรีสะเกษ #sisaket

ดับแล้วเพลิงไหม้หญ้าริมถนนสายอุทุมพรพิสัย- จังหวัดศรีสะเกษ #sisaket

อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ
   วันจันทร์ที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๓๐ น. นายสุรชาติ แก้วศิลา นายอำเภออุทุมพรพิสัย ได้รับแจ้งจากพลเมืองดีว่าเหตุเพลิงไหม้หญ้าริมถนนสายอุทุมพรพิสัย- จังหวัดศรีสะเกษ บริเวณตำบลโพธิ์ชัย ทางหลวงหมายเลข 226 ทำให้เกิดควันบดบังทัศนวิสัยในการขับขี่อาจให้เกิดอันตรายแก่ผู้สัญจรไปมา จึงได้ประสานให้รถดับเพลิงจากอบต.โพธิ์ชัย อบต.ขะยูง และอบต.ตาเกษ ช่วยกันดับเพลิง ขณะนี้สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้

image

image

image

image

image

image

ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขตที่ 13 ตรวจติดตามสถานการณ์ภัยแล้งอำเภอชุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขตที่ 13 ตรวจติดตามสถานการณ์ภัยแล้งอำเภอชุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม  2559 เวลา 14.30น.  ที่วัดบ้านปราสาทใต้  ตำบลห้วยใต้ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ   นายสุวิทย์  ชัยเกียรติยศ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขตที่ 13  ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์ภัยแล้งอำเภอชุขันธ์ โดยมีนายเมธี ชินชัย เกษตรอำเภอขุขันธ์ กำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลห้วยใต้และเกษตรกรในพื้นที่ให้การต้อนรับร่วมบรรยายสรุปสถานการณ์ภัยแล้งของอำเภอขุขันธ์ และนำตรวจเยี่ยมโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/2559  โครงการสร้างรายได้จากการท่อผ้าไหมพื้นเมืองบ้านปราสาท โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณจำนวน  465,000 บาท  แยกเป็นค่าวัสดุจำนวน 225,000 บาท  และค่าแรงงานจำนวน 240,000 บาท   มีกลุ่มแม่บ้านในเขตตำบลห้วยใต้เข้าโครงการจำนวน 3 กลุ่ม  60 คน  ได้รับค่าแรงงานวันละ 300 บาท  และท่อผ้าไหมพื้นเมืองศรีสะเกษ  นำไปจำหน่ายเพื่อนำเงินเข้ากองทุนบ้านปราสาทใต้  และเพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่ราษฎรหลังจากทำนาตามนโยบายของรัฐบาลต่อไป

image

image

image

image

image

ของดีศรีสะเกษ ผลิตภัณฑ์ แปรรูปจากอำเภอยางชุมน้อย โดยเกษตรกรรุ่นใหม่ #ysf #sisaket

ผลิตภัณฑ์ของเกษตรกรรุ่นใหม่ศรีสะเกษ
(YSF= Young Smart Farmer)
แกนนำกลุ่มคือคุณสุจิตรา จันทศิลา ประธานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.) ต.โนนคูณ และประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตพริกแห้งเพื่อแปรรูปและส่งออกบ้านโนนติ้ว ต.โนนคูณ อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ

image

image

image

พบเห็นการปล่อยเช่า ล็อคขายของที่ถนนคนเดิน สามารถแจ้งหอการค้าจังหวัดได้เลย #sisaket

image