ของดีศรีสะเกษ ผลิตภัณฑ์ แปรรูปจากอำเภอยางชุมน้อย โดยเกษตรกรรุ่นใหม่ #ysf #sisaket

ผลิตภัณฑ์ของเกษตรกรรุ่นใหม่ศรีสะเกษ
(YSF= Young Smart Farmer)
แกนนำกลุ่มคือคุณสุจิตรา จันทศิลา ประธานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.) ต.โนนคูณ และประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตพริกแห้งเพื่อแปรรูปและส่งออกบ้านโนนติ้ว ต.โนนคูณ อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ

image

image

image