เปิดเมืองศรีสะเกษ วิดีทัศน์ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ #sisaket

เปิดเมืองศรีสะเกษ วิดีทัศน์ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ #sisaket

   วันอาทิตย์ที่ 15 พ.ค. 59 เวลา 13.30 น.นายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นายสุรชาติ  แก้วศิลา นายอำเภออุทุมพรพิสัย นำส่วนราชการ นายกทต.โคกจาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน ร่วมถ่ายทำวิดีทัศน์
     “เปิดมืองศรีสะเกษ” บ้านไหมไทยเฉลิมเปิดเมืองศรีสะเกษ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ
   วันอาทิตย์ที่ 15 พ.ค. 59 เวลา 13.30 น.นายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นายสุรชาติ  แก้วศิลา นายอำเภออุทุมพรพิสัย นำส่วนราชการ นายกทต.โคกจาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน ร่วมถ่ายทำวิดีทัศน์
     “เปิดแมืองศรีสะเกษ” บ้านไหมไทยเฉลิมพระเกียรติฯบ้านอะลาง ต.โคกจาน กลุ่มสตรีทอผ้าไหมมัดหมี่  บ้านทุ่งไชยมาตราฐาน KBO ต.ทุ่งไชย
   เยี่ยมบ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงของนายสมชาย  บุญสุข บ้านเลขที่ 1 ม.9 บ.อะลาง
   เยี่ยมแปลงปลูกแตงโมอินทรีย์ชีวภาพ จำนวน 8 ไร่ ของนางขอม จันคำ เกษตรกรบ้านโคก ม.3 ต.ตำบลโคกจานเกียรติฯบ้านอะลาง ต.โคกจาน กลุ่มสตรีทอผ้าไหมมัดหมี่  บ้านทุ่งไชยมาตราฐาน KBO ต.ทุ่งไชย
   เยี่ยมบ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงของนายสมชาย  บุญสุข บ้านเลขที่ 1 ม.9 บ.อะลาง
   เยี่ยมแปลงปลูกแตงโมอินทรีย์ชีวภาพ จำนวน 8 ไร่ ของนางขอม จันคำ เกษตรกรบ้านโคก ม.3 ต.ตำบลโคกจาน

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

เปิดศูนย์ซ่อม Fix it Center อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ #sisaket

เปิดศูนย์ซ่อม Fix it Center อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ #sisaket
   วันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00 น. นายสุรชาติ แก้วศิลา นายอำเภออุทุมพรพิสัย เป็นประธานเปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center)  ณ เทศบาลตําบลโคกจาน
    โดยนายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์ ผอ.วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ  นำนักศึกษามาซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ทางการเกษตร รถจักรยานยนต์  ในพื้นที่ตำบลโคกจานและตำบลใกล้เคียง

image

image

image

image

image

image

image

อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ ปรับปรุงซ่อมแซมผิวทาง #sisaket

อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ ปรับปรุงซ่อมแซมผิวทาง #sisaket
   วันที่ 12 พฤษภาคม 2559 เวลา 17.30 น. นายมุรธาธีร์ รักชาติเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นายสุรชาติ แก้วศิลา นายอำเภออุทุมพรพิสัย ลงพื้นที่ติดตามตามข้อร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงจังหวัดศรีสะเกษ กรณีถนนชำรุด หน้าโรงเรียนสระกำแพงวิทยาคมและถนนศรีมารัตน์ ม.7 ต.กำแพง เขตความรับผิดชอบเทศบาลตำบลอุทุมพรพิสัย
     ซึ่งทางอำเภอได้แจ้งให้เทศบาลตำบลอุทุมพรพิสัยดำเนินการแก้ไข และทางทต.อุทุมพรพิสัยได้ดำเนินการแก้ไข
    1.ถนนศรีมารัตน์ ปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางโดยวิธี Deep Patching (ขนาดพื้นที่ 90.00ตร.ม.และ Skin Patching (ขนาดพื้นที่ 30.ตร.ม.) งบประมาณก่อสร้าง 50,700 บาท ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข แล้วประมาณ 20 %
   2.โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดสรรงบประมาณ

image

image

image

   

ส่วนราชการออกแก้ไขปัญหาภัยแล้ง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ #sisaket

    วันที่ 12 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00 น.  นายสุรชาติ แก้วศิลา นายอำเภออุทุมพรพิย นายกอบต.ในพื้นที่ นายวิบูลย์ แก้ววรรณา ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง นำกำลัง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกอส. ผรส. ออกปฎิบัติการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ร่วมกัน พันเอกอัครภณ ทองสุทธิ์ ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่53 สำนักพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย นำรถน้ำขนาดบรรจุ 6,000 ลิตร  ของ นพค.53 ทต.สระกำแพงใหญ่ อบต.แขม อบต.หนองไฮ อบต.ตาเกษ จำนวน 5 คัน
   ในการบริการน้ำดื่มน้ำใช้ให้แก่ราษฎรบ้านบอนใหญ่  บ้านโพธิ์ชัย ต.โพธิ์ชัย บ้านโนนเค็ง บ้านหนองดีปรี ตำบลหนองไฮ  เพื่อการอุปโภคบริโภค  พร้อมนี้ได้นำน้ำให้แก่โรงเรียนบ้านโนนเค็งเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน
    ซึ่งทางอำเภอได้ประสานอปท. นพค.53 ดำเนินการช่วยเหลือราษฎรที่ประสบปัญหาภัยแล้งจนกว่าจะถึงสิ้นสุดภัยแล้ง

image

image

image

image

image

image

image

image

image

อุทุมพรพิสัย ตรวจความเรียบร้อยในการจัดงานบุญสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ ของบ้านแสนคูณ ม.6 ต.โคกจาน #sisaket

วันที่ 9 พ.ค. 59 เวลา 14.20 น. นายสุรชาติ แก้วศิลา นายอำเภออุทุมพรพิสัย มอบหมายให้ นายพรชัย วงศ์งาม ปลัดอาวุโส  พร้อมด้วยนายมนัสพล ไชยโยธา ปลัดอำเภอ นายสัมฤทธิ์ มณีจันทร์ นายวิชา อินตะนัย จนท.ปค. และ สต.ท.วิเชียร แก้วนิล ส.อส.อุทุมพริสัย ตรวจความเรียบร้อยในการจัดงานบุญสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ ของบ้านแสนคูณ ม.6 ต.โคกจาน บริเวณฐานจุดด้านทิศตะวันตกของหมู่บ้าน ระยะห่างจากหมู่บ้าน 500 เมตร
   ซึ่งมีการจุดบั้งไฟ ขนาด 3 นิ้ว จำนวน 13  บั้ง โดยทางคณะกรรมการจัดงานได้ปฏิบัติตาม ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่องกำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาการลักลอบเล่นการพนันบั้งไฟ/การป้องกัน อุบัติเหตุและรักษาความสงบเรียบร้อยในงานประเพณีบุญบั้งไฟ ปีพ.ศ.2559 อย่างเคร่งครัด

image

image

image

image

image

โครงการการทำนาหยอดเมล็ดพันธ์ุเพื่อลดต้นทุนการผลิต (นาแปลงใหญ่) และโครงการ 1 ไร่ 1 แสน #sisaket

อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ
   วันอาทิตย์ที่ 8 พ.ค. 59 เวลา 16.00 น.นายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ตรวจความคืบหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะเทศบาลตําบลโคกจาน เยี่ยมให้กำลังใจเกษตรกรในการดำเนินโครงการการทำนาหยอดเมล็ดพันธ์ุเพื่อลดต้นทุนการผลิต (นาแปลงใหญ่)และโครงการ 1 ไร่ 1 แสน ในพื้นที่บ้านโคก ตำบลโคกจาน
    โดยนายสุรชาติ แก้วศิลา นายอำเภออุทุมพรพิสัย นำส่วนราชการ  ร.อ.ภูวนาถ แก้วอำนาจ หน.ฝ่ายกิจการพลเรือน กกล.รส.จว.ศก นายกทต.โคกจาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลโคกจาน กม. ร่วมให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมการดำเนินการของกลุ่ม

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

   

บ้านโนสาย ต.แขม อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ เครื่องผลิตประปาชุมชนถูกปล่อยทิ้งร้างนานกว่า 6 เดือน หลังภัยแล้งขยายวงกว้างชาวบ้านต้องซื้อน้ำอุปโภคบริโภค

บ้านโนสาย ต.แขม อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ เครื่องผลิตประปาชุมชนถูกปล่อยทิ้งร้างนานกว่า 6 เดือน หลังภัยแล้งขยายวงกว้างชาวบ้านต้องซื้อน้ำอุปโภคบริโภค #thaiPBS #sisaket

image

image

image

ขับเคลื่อนนาแปลงใหญ่ / 1 ไร่ 1 แสน อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ #sisaket

   วันที่ 4 พฤษภาคม 2559 นายสุรชาติ  แก้วศิลา นำหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กม. ขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการนาแปลงใหญ่ (การหยอดเมล็ดพันธ์ุข้าว) และโครงการ 1 ไร่ 1 แสน แปลงนาสาธิต ม.2 ต.โคกจาน

image

image

image

image

image

image

ดับแล้วเพลิงไหม้หญ้าริมถนนสายอุทุมพรพิสัย- จังหวัดศรีสะเกษ #sisaket

ดับแล้วเพลิงไหม้หญ้าริมถนนสายอุทุมพรพิสัย- จังหวัดศรีสะเกษ #sisaket

อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ
   วันจันทร์ที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๓๐ น. นายสุรชาติ แก้วศิลา นายอำเภออุทุมพรพิสัย ได้รับแจ้งจากพลเมืองดีว่าเหตุเพลิงไหม้หญ้าริมถนนสายอุทุมพรพิสัย- จังหวัดศรีสะเกษ บริเวณตำบลโพธิ์ชัย ทางหลวงหมายเลข 226 ทำให้เกิดควันบดบังทัศนวิสัยในการขับขี่อาจให้เกิดอันตรายแก่ผู้สัญจรไปมา จึงได้ประสานให้รถดับเพลิงจากอบต.โพธิ์ชัย อบต.ขะยูง และอบต.ตาเกษ ช่วยกันดับเพลิง ขณะนี้สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้

image

image

image

image

image

image

แก้ไขปัญหาภัยแล้ง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ #sisaket

แก้ไขปัญหาภัยแล้ง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ #sisaket

    วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. นายสุรชาติ แก้วศิลา นายอำเภออุทุมพรพิสัย มอบหมายให้ นายวิบูลย์ แก้ววรรณา ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง นำกำลัง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกอส. ผรส. ออกปฎิบัติการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ร่วมกัน พันเอกอัครภณ ทองสุทธิ์ ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่53 สำนักพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ในการบริการน้ำดื่มน้ำใช้ให้แก่ราษฎรบ้านโนนสูง หมู่ที่ 10 ตำบลอีหล่ำ  จำนวน 6,000 ลิตร มีราษฎรได้รับประโยชน์  56 ครัวเรือน  275 คน พร้อมทั้งใส่ถังน้ำกลางประจำหมู่บ้านเพื่อการอุปโภค บริโภค 
     การดำเนินการช่วยเหลือประชาชน อำเภออุทุมพรพิสัย ได้บูรณาการทุกภาคส่วนให้การช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องตลอดฤดูแล้ง (เม.ย.-พ.ค. 59)

image

image

image

image

image