สตูดิโอเซเว่น บิ้กซี ศรีสะเกษ | Studio 7 Big C Sisaket

สตูดิโอเซเว่น สาขา ศูนย์การค้า บิ้กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ศรีสะเกษ
เลขที่ 29/49 หมู่ 11 ห้อง GCR108 ชั้น 1 หญ้าปล้อง เมือง ศรีสะเกษ 33000

เบอร์โทรศัพท์ 045-653-097, 083-3791299
อีเมล์ ibeatsisaket@gmail.com
เวลาเปิด-ปิดร้าน เปิดบริการทุกวัน 9.30 น.-20.30 น

 

งานเงาะทุเรียนศรีสะเกษ 16-25 มิ.ย. 60 ที่ วิทยาลัยเกษตร ศรีสะเกษ

เทศกาลเงาะ ทุเรียนและของดีศรีสะเกษ 16-25 มิถุนายน 2560 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ

สอบถามรายละเอียด
สนง.เกษตรจังหวัดศรีสะเกษ โทร.045-616829
สนง.จังหวัดศรีสะเกษ โทร 045-612581
สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ โทร.045-612545

สั่งทุเรียนออนไลน์
1.
ทุเรียนหมอนทองภูเขาไฟส่งตรงถึงบ้าน จากชาวสวนสู่ผู้บริโภค กล่องละ 2 ลูก น้ำหนักรวม 6 กก (โดยประมาณ อาจมีการสูญเสียน้ำหนักเนื่องจากการขนส่ง) ราคา 1,000 บาท ช่องทางการสั่ง
LINE: @Lavaduriansisaket (มี@นำหน้า)

2.
สั่งทุเรียนออนไลน์ได้ที่
Line id : duriansisaket

​สรุปข่าวรอบวัน 13 มีนาคม 2560สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ

1.นายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวต้อนรับคณะนักศึกษาหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน(วตท.)รุ่นที่ 11 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ โดยมี นายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ รักษาการเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมต้อนรับในครั้งนี้ จังหวัดศรีสะเกษ 

   ในปี 2553 คณะนักศึกษาผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 11 ได้เดินทางมาศึกษาดูงานที่จังหวัดศรีสะเกษได้เห็นสภาพปัญหาของตำบลโพธิ์ ที่ในแต่ละปี จะประสบปัญหาอุทกภัย จากลำห้วยสำราญและแม่น้ำมูล ท่วมพื้นที่การเกษตรเป็นบริเวณกว้างปัญหาภัยแล้งในช่วงฤดูแล้งอันเนื่องมาจากแม่น้ำมูลและลำห้วยสำราญแห้งขอด ปัญหาโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นในการพัฒนากับความต้องการของท้องถิ่นยังมีปริมาณไม่เพียงพอ ทำให้ประชากรส่วนใหญ่ของตำบลโพธิ์ยังยากจนอยู่เป็นจำนวนมาก คณะนักศึกษาผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 11 จึงได้เลือกพื้นที่ตำบลโพธิ์ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ เป็นพื้นที่จัดทำ โครงการประจำรุ่นที่ 11 โดยลงนามในบันทึกความเข้าใจ (Memorandum Of Understanding) กับจังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2553 โดยร่วมมือกับจังหวัดศรีสะเกษในการช่วยผลักดัน การดำเนินการแก้ไขปัญหาของตำบลโพธิ์ ให้เป็นต้นแบบของแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนอย่างยั่งยืน        
2.นางสาววราภรณ์ เสนาพันธ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และคณะกรรมการร่วมประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)   ครั้งที่  2  เพื่อเสนอพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการศูนย์เครือข่าย ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ตำบลโดด  อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ  จังหวัดศรีสะเกษ

    

3.นายสมจิตร   สอนภักดี  เกษตรอำเภอกันทรลักษ์  มอบหมายให้ นายยงยุทธ  นนทโคตร  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญ และนายปิยะวัฒน์  สุวจันทร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรเข้าร่วมประชุมกลุ่มทุเรียนบ้านซำตารมย์ เพื่อถ่ายทอดความรู้ในการตัดแต่งผลทุเรียนขนาดเล็ก  การบำรุงผลทุเรียนให้มีขนาดทรงผลที่สวยงาม และให้ความรู้ในการให้น้ำที่เหมาะสมกับทุเรียน

     และในวันเดียวกันนี้ได้มอบหมายให้นายสมจิตร  สอนภักดี  เกษตรอำเภอกันทรลักษ์  ได้เข้าร่วมประชุมกับหัวหน้าส่วนราชการอำเภอกันทรลักษ์ในการนำเสนอคุณภาพชีวิตของประชาชนต่อสาธารณชน ระดับอำเภอ ปี 2560 ณ ห้องประชุมอำเภอกันทรลักษ์ โดยมีนายสะอาด  วงษ์รักษ์ ปลัดอาวุโส เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้

    

4.นายสุรัตน์ โพธิ์งาม เกษตรอำเภอปรางค์กู่ มอบหมายให้นายชัยนันทน์ มั่นสาคร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นางสาวจารุณี เพ็ชรินทร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร และนายมนัส ทองชื่น จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ฯ ครั้งที 3 ที่บ้านหนองเหล็ก หมู่6 ตำบลพิมาย โดยได้ทำกิจกรรม เพาะเชื้อไตรโคเดอร์มาร่วมกัน มีเกษตรกรเข้าร่วมกิจกรรม 10 คน และได้มอบหมายให้นายเขมชาติ หลาวทองนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ดำเนินการประชุม อกม.ระดับตำบล ที่สำนักงานเกษตรอำเภอปรางค์กู่ มีอกม.เข้าร่วมประชุม 10 คน

    

5.นายสมาน ประดับทอง เกษตรอำเภอกันทรารมย์ เร่งรัดให้เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานเกษตรอำเภอกันทรารมย์ทุกคน ดำเนินการวาดแปลงนาที่ปรับปรุงข้อมูลการขึ้นทะเบียนปลูกข้าวปีการผลิต 2559/60 ราย โดยสั่งการให้เจ้าหน้าที่ทุกคนต้องจัดทำแผนการวาดแปลงเป็นรายตำบลควบคู่กับการวาดแปลงด้วยโปรแกรม Qgis ให้ได้ตามเป้าหมายร้อยละ 40 ของจำนวนครัวเรือนเกษตรกรในพื้นที่อำเภอกันทรารมย์ หรือ จำนวน 6,798 ราย จากครัวเรือนเกษตรกรทั้งสิ้น 16,997 ครัวเรือน ภายในสิ้นเดือนมีนาคม 2560 นี้

    

6.นายจันทร์  ก้อนทอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอไพรบึงพร้อมด้วย นางสาวพัชรา เข็ญคำ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ นายนิรุจน์ เทพอาษา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ  นางปรียาวรรณ  ยวนพันธ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ และคณะกรรมการ ศพก.ประชุมร่วมกัน ครั้งที่  ๓  เพื่อ ๑.รับทราบแผนการดำเนินงาน/พัฒนาศพก. ๒.หารือพัฒนาจุดเรียนรู้เพื่อเตรียมการจัดงาน field day เดือนพฤษภาคม ๓. การคัดเลือกศูนย์เครือข่าย และ ๔.แผนการอบรมเกษตรกรผู้นำ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ตำบลสุขสวัสดิ์ อำเภอไพรบึง        
7.สำนักงานเกษตรอำเภอเบญจลักษ์ ดำเนินงานตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุนการผลิตข้าวหอมมะลิในพื้นที่เหมาะสม ปี 2560 กิจกรรมสนับสนุนปัจจัยการผลิตพร้อมทั้งสุ่มเก็บตัวอย่างวัดเปอร์เซนต์ความงอก (เมล็ดถั่วเขียว) แก่เกษตรกรร่วมโครงการฯ จำนวน 30 ราย ณ      บ้านสร้างเม็ก  หมู่ที่ 6 ตำบลหนองฮาง  อำเภอเบญจลักษ์  จังหวัดศรีสะเกษ      

8. สำนักงานเกษตรอำเภอเบญจลักษ์ จักฝึกอบรมกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรตามโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรม การพัฒนาผู้นำเกษตรกร มีเกษตรกรร่วม จำนวน 50 ราย  ณ ศพก.บ้านสร้างเม็ก  หมู่ที่ 6 ตำบลหนองฮาง  อำเภอเบญจลักษ์  จังหวัดศรีสะเกษ        

9.นางสาลินี  ไชยปัญญา เกษตรอำเภอโนนคูณ พร้อมด้วย นางสาวสุจิตรา  บุญกว้าง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  และนางภัทราวดี   เหลาศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ดำเนินการอบรมถ่ายทอดความรู้แบบมีส่วนร่วมแก่เกษตรกร  ณ. ศูนย์การเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ( ศพก )  ตำบลโพธิ์  อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ

    *******************

บรรณาธิการข่าว

ธนดล วงษ์ขันธ์

นวส.ชำนาญการ

กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

เมื่อกระบวนการมีส่วนร่วม สร้างความยั่งยืนให้กับภาคเกษตร ตำบลโพธิ์ ศรีสะเกษ

DSC_7645ความร่วมมือของกลุ่มผู้ใช้น้ำและเกษตรกรในพื้นที่ หมู่ที่ 1 บ้านโพธิ์ และหมู่ที่ 3 บ้านโนนจาน ต.โพธิ์ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ โครงการพัฒนาการเกษตรยั่งยืนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตโครงการจัดรูปที่ดิน ตลอด 3 ปี เกิดความร่วมมือสร้างความยั่งยืนทางธรรมชาติและการประกอบเกษตรกรรม ที่ยกระดับอาชีพการเกษตร ด้วยปัจจัยต่างๆ ที่ประกอบกันทำให้ความเข้มแข็งของเกษตรกรในพื้นที่จัดรูปที่ดินได้มีน้ำใช้ รู้คุณค่า หวงแหนน้ำ และขยายประโยชน์ไปสู่เกษตรกรนอกพื้นที่เพื่อพัฒนาการเกษตรร่วมกันทั้งตำบล สร้างฐานรากความยั่งยืนให้กับเกษตรกร

การขับเคลื่อนโครงการพัฒนาการเกษตรยั่งยืนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในเขตโครงการจัดรูปที่ดิน ให้น้ำหนักกับการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน สำหรับการดำเนินโครงการฯ นี้ เป็นการนำแนวทาง “การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า” มาส่งเสริมให้กลุ่มผู้ใช้น้ำในเขตจัดรูปที่ดิน สามารถพัฒนาเกษตรกรรมตามแนวทางของตนเองได้ และตระหนักได้ว่า เกษตรกรเป็นผู้มีศักยภาพในการดูแลแหล่งน้ำ ร่วมกันคิดออกแบบระบบบริหารจัดการน้ำ ดูแลบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานได้เอง ซึ่งที่สุดจะทำให้ตระหนักถึงคุณค่าของน้ำ เกิดการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า

สำหรับพื้นที่ของ ต.โพธิ์ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ได้รับการบรรจุให้เข้าร่วมโครงการพัฒนาการเกษตรยั่งยืนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในเขตโครงการจัดรูปที่ดิน ที่ดำเนินงานมานับตั้งแต่ปี 2557-2559 ภายใต้ดำเนินการ ของสำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง ในสังกัดกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยพื้นที่เขตโครงการจัดรูปที่ดิน จะครอบคลุม 2 หมู่บ้าน ที่อยู่ในเขตปกครององค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.)โพธิ์
การดำเนินโครงการนี้ ที่หมู่ที่ 1 บ้านโพธิ์ และหมู่ที่ 3 บ้านโนนจาน ต.โพธิ์ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ผลประโยชน์ ได้กระจายครอบคลุมไปยังหมู่บ้านใกล้เคียง ยังความอุดมสมบูรณ์มาอยู่พื้นเกษตกรรม จากเดิมที่คนในหมู่บ้าน ต้องค้าแรงงานเพื่อสร้างรายได้ แต่เมื่อมีการจัดรูปที่ดิน ทำถนน ทำคลองส่งน้ำ ทำให้พื้นดินที่ซึ่งเคยแห้งแล้ง กลับมาอุดมสมบูรณ์ วิถีของเกษตรกรรมกลับคืนมา

นายณัฐกิต กองรักษา นายกองค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.)โพธิ์ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ กล่าวว่า “การได้รับบรรจุให้อยู่ในโครงการพัฒนาการเกษตรยั่งยืนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตโครงการจัดรูปที่ดิน ทำให้เกิดการจัดตั้งกลุ่มคณะทำงานขึ้น เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่ทำการเกษตร จนทำให้เกษตรกรในพื้นที่ สามารถประกอบอาชีพได้ดีขึ้นตามลำดับ มีรายได้เพิ่มขึ้น ในเรื่องปัญหาของชุมชน ปัญหาสังคม ปัญหายาเสพติดก็หายไป ส่งผลให้การบริหารจัดการด้านต่างๆ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาชุมชนเข้มแข็งยั่งยืนทำได้ง่ายขึ้น การค้าแรงงานเริ่มลดลง ประชากรในวัยทำงานกลับมาสู่ภาคการเกษตร เพราะเห็นถึงความมั่นคง ลดปัญหาการทิ้งถิ่นฐานลง”

นายเพทาย ศิริบูรณ์ อายุ 61 ปี เกษตกรบ้านโนนจาน หมู่ที่ 3 ต.โพธิ์ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ กล่าวว่า “ภายหลังจากมีการจัดรูปที่ดินในพื้นที่นาของตน ทำให้ความเป็นอยู่ดีขึ้น เพราะว่ามีการพัฒนาเส้นทางไปถึงพื้นที่ทางการเกษตร การเดินทางทำได้สะดวกขึ้น การขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ไปสู่ตลาดทำได้ง่ายขึ้น และเมื่อมีโครงการพัฒนาการเกษตรยั่งยืนฯ เข้ามา ทำให้คนในชุมชนคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำร่วมกันอย่างเป็นธรรมมากขึ้น”

นายบุญธรรม แอนดก อายุ 61 ปี เกษตกรบ้านโพธิ์ หมู่ที่ 1 ต.โพธิ์ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ กล่าวว่า “การรวมกลุ่มของเกษตรกร ถือเป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญยิ่ง เพราะทำให้สมาชิกต้องอยู่บนพื้นที่ฐานความเป็นธรรม การมีวินัย รักษากฎของกลุ่ม โดยหลังจากที่เกษตกรได้ตั้งกลุ่มกันสำเร็จ ก็พัฒนากลุ่มมาเรื่อยๆ จากเดิมที่เคยทำนาเพียงอย่างเดียว ก็พัฒนาทำการเกษตรหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นการทำนา การทำสวน การเลี้ยงสัตว์ การทำไร่นาสวนผสม เลี้ยงปลา ทำได้แทบทุกชนิด พื้นที่ดินกลับมามีคุณค่าทางเศรษฐกิจ ขณะที่หน่วยงานภาครัฐ ก็เข้ามามีส่วนร่วมให้ความรู้เกษตรกร จนเกษตรกรยกระดับตัวเองขึ้นมาได้”

ว่าที่ ร.ต.ไพเจน มากสุวรรณ์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน กล่าวว่า “ปัจจัยความสำเร็จที่สำคัญของโครงการนี้อยู่ที่ “การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน” เกษตรกรตระหนักถึงคุณค่าของน้ำ ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า เห็นถึงศักยภาพของตนเองและชุมชน ตระหนักถึงความเป็นเจ้าของโครงสร้างพื้นฐาน ร่วมกันบำรุงรักษาคันคูส่งน้ำ และร่วมกันวางแผนงานเพื่อพัฒนาให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง อีกทั้งสามารถสร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มเกษตรกรด้วยกันเอง และระหว่างกลุ่มเกษตรกรกับเจ้าหน้าที่ ก่อเป็นองค์ความรู้ที่ได้จากการปฏิบัติจริงในด้านต่างๆ เช่น การบริหารจัดการน้ำ โดยขยายผลต่อยอดโครงการที่ขยายคลองส่งน้ำเพื่อกระจายน้ำให้เกษตรกรนอกพื้นที่จัดรูปที่ดิน ส่งผลให้การขยายพื้นที่การรับน้ำเพิ่มเติมอีก 2,000 ไร่ เกิดการรวมตัวกันเพื่อพัฒนาเป็นพื้นที่เรียนรู้ และการสร้างเครือข่ายเรียนรู้สู่ชุมชนอื่นๆได้อีกด้วย”

นายสิริวิชญ กลิ่นภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง กรมชลประทาน กล่าวว่า “การพัฒนาการเกษตรในเขตโครงการจัดรูปที่ดิน ได้นำเอาแนวทาง “การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า” มาส่งเสริมให้กลุ่มผู้ใช้น้ำในเขตจัดรูปที่ดินสามารถพัฒนาเกษตรกรรมตามแนวทางของชุมชนของตนเองได้ เกิดกระบวนการร่วมกันคิดออกแบบระบบบริหารจัดการน้ำ ดูแลบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานได้เอง ซึ่งจะก่อให้เกิดการตระหนักถึงคุณค่าของน้ำ การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตและผลผลิตทางการเกษตรได้อย่างยั่งยืน”


DSC_7643 DSC_7715 DSC_7750

Gallery Design Hotel Sisaket

Gallery Design Hotel Sisaket
1199 ถนนอุบล ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
Amphoe Muang Sisaket 33000

โทร : 045 611 999
แฟ๊ก: 045 616123
จองห้องพักกลุ่มคณะ ติดต่อฝ่ายขาย 093-3595920

gallery design hotel sisaket 2016 817204gallery design hotel sisaket 2016 817216 gallery design hotel sisaket 2016 817215

เทศบาลเมืองศรีสะเกษตัดแต่งกิ่งไม้ที่บังโคมไฟสะพานห้วยน้ำคำ #sisaket

image

image

image

โครงการรถตัดแว่นตาเด็กเคลื่อนที่สภากาชาดไทย

วันนี้ พฤหัสบดี ที่ 23 มิ.ย.59 เวลา 09.00 น.
นายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ให้การต้อนรับและกล่าวรายงานต่อท่านเตช บุนนาค ผู้ช่วยเลขาธิการ สภากาชาดไทย ในการมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรถตัดแว่นตาเด็กเคลื่อนที่สภากาชาดไทย เพื่อเด็กนักเรียนในชนบท ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อ.เมืองศรีสะเกษ

โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ครั้งที่ 4 พบกันวันพุธที่ 22 มิถุนายน 2559 ณ ลานออดหลอด #sisaket

โครงการเทศบาลเคลื่อนที่  ครั้งที่ 4 พบกันวันพุธที่  22  มิถุนายน  2559 ณ  ลานออดหลอด #sisaket

ท่านใดที่สนใจใช้บรอการซ่อมรถจักรยานยนต์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า  ซ่อมคอมพิวเตอร์ ตัดผม  ฝึกอาชีพ บริการแนะนำติดตั้ง  Internet  ความเร็วสูง บริการด้านสาธารณสุข บริการแบบบ้านเพื่อประชาชน และเลือกซื้อสินค้า อาหาร ตั้งแต่เวลา  17.00 น.  เป็นต้นไป  ณ  ลานออดหลอด