ขอเชิญเที่ยวงานเทศกาลทุเรียนและของดีศรีขุนหาญ 24 ถึง 26 มิถุนายน 59 #sisaket

image

ขุนหาญจัดประชุมเพื่อป้องกันการขายทุเรียนด้อยคุณภาพ #sisaket

8 มิถุนายน 2559. เวลา 11.00 น. สำนักงานเกษตรอำเภอขุนหาญ โดยนายถิรพุทธิ์  คานทอง เกษตรอำเภอขุนหาญ พร้อมด้วยนายสิริดนย์  น้าวิไลเจริญ นายกเทศบาลตำบลขุนหาญ จัดประชุมชี้แจงผู้ขายทุเรียนในเขตเทศบาลตำบลขุนหาญ จำนวน 16 ราย เพื่อทำความเข้าใจประกาศจังหวัดศรีสะเกษห้ามขาย/ตัดทุเรียนด้อยคุณภาพ  (ทุเรียนอ่อน)/ การอ้างแหล่งปลูกของทุเรียนไม่ถูกต้อง เพื่อแก้ปัญหาการจำหน่ายทุเรียนด้อยคุณภาพในพื้นที่อำเภอขุนหาญ
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลขุนหาญ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ โดยนายชัยยงค์ เมธาสุรวิทย์ นายอำเภอขุนหาญ ให้เกียรติเป็นประธาน ผลจากการประชุมเทศบาลจะทำป้ายผู้จำหน่ายระบุ ชื่อที่อยู่ เบอร์โทร พร้อมข้อความแจ้งผู้บริโภคหากพบทุเรียนอ่อนให้นำมาเปลี่ยนภายใน 5 วัน พร้อมให้ผู้จำหน่ายแนะนำวันที่บริโภค/ การบรรจุหีบห่อระหว่างเดินทาง/รอบริโภค ให้ชัดเจน

image

image

image

image

image

image

image

image

โครงการส่งเสริมการปลูก ข้าวพันธุ์ดีเกษตรอินทรีย์ ณ เทศบาลตำบลสิ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ #sisaket

วันที่ 4 พฤษภาคม 2559
นายถิรพุทธิ์ คานทอง เกษตรอำเภอขุนหาญ
มอบหมายให้ นายมงคลชัย  ชุมโท่โล่ 
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
อบรมเกษตรกร โครงการส่งเสริมการปลูก
ข้าวพันธุ์ดีเกษตรอินทรีย์ ณ  เทศบาลตำบลสิ
อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ  เกษตรกรเข้าร่วม
อบรม 80 ราย  จำนวน 5 หมู่บ้าน

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

ทัวร์สวนเกษตรอร่อยทุกไร่ชิมไปทุกสวนศรีสะเกษ #sisaket

image

เกษตรอำเภอขุนหาญ และกลุ่มผู้ผลิตทุเรียนคุณภาพ ให้ข้อมูล ของดีเมืองศรีสะเกษ ณ สวนทุเรียน บ้านซำขี้เหล็ก ตำบลพราน อำเภอขุนหาญ #sisaket

เกษตรอำเภอขุนหาญ และกลุ่มผู้ผลิตทุเรียนคุณภาพ ให้ข้อมูล ของดีเมืองศรีสะเกษ ณ สวนทุเรียน บ้านซำขี้เหล็ก ตำบลพราน อำเภอขุนหาญ #sisaket

วันนี้ จันทร์ ที่ 25 เม.ย.59 เวลา 17.00  น. คณะสื่อมวลชนจากส่วนกลางโดยการประสานจากนายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยนายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ หน.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ สนง.เกษตรจังหวัดศก. ทำหน้าที่ให้ข้อมูลภาพรวมในการจัดทำแผนประชาสัมพันธ์ของดี ของเด่นของจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อ ประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ(เปิดเมือง)ให้เป็นที่รู้จัก ตามนโยบายของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ

โดยมีนายถิรพุทธิ์ คานทอง เกษตรอำเภอขุนหาญ นายธนกฤต พรหมจันทร์ กำนันตำบลพราน และคณะกรรมการสมาชิกวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตทุเรียนคุณภาพ  เป็นผู้ให้ข้อมูลในพื้นที่ ณ สวนทุเรียน นายฟอง วรรณสิทธิ์ (ประธานฯ) บ้านซำขี้เหล็ก ตำบลพราน อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

image

image

image

image

image

ขุนหาญจัดอบรมผลิตเชื้อจุลินทรีย์ในการป้องกันและกำจัดศัตรูพืช #sisaket

ขุนหาญจัดอบรมผลิตเชื้อจุลินทรีย์ในการป้องกันและกำจัดศัตรูพืช #sisaket

19 เมษายน 2559 สำนักงาน เกษตรอำเภอขุนหาญ  จังหวัดศรีสะเกษดำเนินการโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตการเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59  และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร รุ่นที่ 1 ครั้งที่ 3 เรื่อง การผลิตเชื้อจุลินทรีย์ในการป้องกันและกำจัดศัตรูพืช ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรให้ความรู้จากนางสาวไพลพลอย ดาวขาวและนางพรวิไล สุริยะ วิทยากรเกษตรกร ศจช.บ้านปุน ณ ศพก. บ้านหนองเก่า ตำบลพราน อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ จำนวน 50 ราย

image

image

image

image

image

image

image

เยี่ยมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรบ้านหนองเก่า (สวนลุงเสริม) ตำบลพราน อำเภอขุนหาญ

9 เมษายน 59 เวลา 11.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เยี่ยมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรบ้านหนองเก่า (สวนลุงเสริม) ตำบลพราน อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ โดยนายชัยยงค์ เมธาสุรวิทย์ นายอำเภอขุนหาญ /นายปราจิต แก้วลา ป.อาวุโส /นายบุญชู ลาลุน เกษตรตำบลพราน ให้การต้อนรับ

image

image

image

image

image

สนง.อำเภอขุนหาญ Kickoff การดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/59

7 เมษายน 2559 เวลา 09.30 น. สนง.อำเภอขุนหาญ Kickoff การดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/59

image

(โครงการลานตากผลผลิตการเกษตร) ณ บ้านตาเอก ตำบลกันทรอม อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ โดยนายปราจิต แก้วลา ปลัดอาวุโสอำเภอขุนหาญ เป็นประธาน นายถิรพุทธิ์ คานทอง เกษตรอำเภอขุนหาญ/ผู้แทน คสช./ นายกตท.กันทรอม /กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมงาน

image

image

image