โครงการชลประทานศรีสะเกษ ใช้รถบรรทุกน้ำช่วยภัยแล้ง ต.ห้วยใต้ อ.ขุขันธ์ จำนวน 4 เที่ยว ปริมาณน้ำ ที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัย 36000 ลิตร 30 ครัวเรือน #sisaket

image

image

image

image

ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขตที่ 13 ตรวจติดตามสถานการณ์ภัยแล้งอำเภอชุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขตที่ 13 ตรวจติดตามสถานการณ์ภัยแล้งอำเภอชุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม  2559 เวลา 14.30น.  ที่วัดบ้านปราสาทใต้  ตำบลห้วยใต้ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ   นายสุวิทย์  ชัยเกียรติยศ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขตที่ 13  ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์ภัยแล้งอำเภอชุขันธ์ โดยมีนายเมธี ชินชัย เกษตรอำเภอขุขันธ์ กำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลห้วยใต้และเกษตรกรในพื้นที่ให้การต้อนรับร่วมบรรยายสรุปสถานการณ์ภัยแล้งของอำเภอขุขันธ์ และนำตรวจเยี่ยมโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/2559  โครงการสร้างรายได้จากการท่อผ้าไหมพื้นเมืองบ้านปราสาท โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณจำนวน  465,000 บาท  แยกเป็นค่าวัสดุจำนวน 225,000 บาท  และค่าแรงงานจำนวน 240,000 บาท   มีกลุ่มแม่บ้านในเขตตำบลห้วยใต้เข้าโครงการจำนวน 3 กลุ่ม  60 คน  ได้รับค่าแรงงานวันละ 300 บาท  และท่อผ้าไหมพื้นเมืองศรีสะเกษ  นำไปจำหน่ายเพื่อนำเงินเข้ากองทุนบ้านปราสาทใต้  และเพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่ราษฎรหลังจากทำนาตามนโยบายของรัฐบาลต่อไป

image

image

image

image

image

โครงการลานตากผลผลิตการเกษตร ณ บ้านศาลาเหนือ ตำบลสำโรงตาเจ็น #sisaket #เมืองเกษตรกรรม

โครงการลานตากผลผลิตการเกษตร ณ บ้านศาลาเหนือ ตำบลสำโรงตาเจ็น

วันที่ 22 เมษายน 2559 เวลา 15.30 น นายเมธี ชินชัย เกษตรอำเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยนายเหลิม จังอินทร์ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน และนางสาวปาริชาติ ธานี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตปฎิบัติการ ออกตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานโครงการตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง โครงการลานตากผลผลิตการเกษตร ณ บ้านศาลาเหนือ ตำบลสำโรงตาเจ็น

image

image

image