เมื่อกระบวนการมีส่วนร่วม สร้างความยั่งยืนให้กับภาคเกษตร ตำบลโพธิ์ ศรีสะเกษ

DSC_7645ความร่วมมือของกลุ่มผู้ใช้น้ำและเกษตรกรในพื้นที่ หมู่ที่ 1 บ้านโพธิ์ และหมู่ที่ 3 บ้านโนนจาน ต.โพธิ์ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ โครงการพัฒนาการเกษตรยั่งยืนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตโครงการจัดรูปที่ดิน ตลอด 3 ปี เกิดความร่วมมือสร้างความยั่งยืนทางธรรมชาติและการประกอบเกษตรกรรม ที่ยกระดับอาชีพการเกษตร ด้วยปัจจัยต่างๆ ที่ประกอบกันทำให้ความเข้มแข็งของเกษตรกรในพื้นที่จัดรูปที่ดินได้มีน้ำใช้ รู้คุณค่า หวงแหนน้ำ และขยายประโยชน์ไปสู่เกษตรกรนอกพื้นที่เพื่อพัฒนาการเกษตรร่วมกันทั้งตำบล สร้างฐานรากความยั่งยืนให้กับเกษตรกร

การขับเคลื่อนโครงการพัฒนาการเกษตรยั่งยืนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในเขตโครงการจัดรูปที่ดิน ให้น้ำหนักกับการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน สำหรับการดำเนินโครงการฯ นี้ เป็นการนำแนวทาง “การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า” มาส่งเสริมให้กลุ่มผู้ใช้น้ำในเขตจัดรูปที่ดิน สามารถพัฒนาเกษตรกรรมตามแนวทางของตนเองได้ และตระหนักได้ว่า เกษตรกรเป็นผู้มีศักยภาพในการดูแลแหล่งน้ำ ร่วมกันคิดออกแบบระบบบริหารจัดการน้ำ ดูแลบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานได้เอง ซึ่งที่สุดจะทำให้ตระหนักถึงคุณค่าของน้ำ เกิดการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า

สำหรับพื้นที่ของ ต.โพธิ์ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ได้รับการบรรจุให้เข้าร่วมโครงการพัฒนาการเกษตรยั่งยืนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในเขตโครงการจัดรูปที่ดิน ที่ดำเนินงานมานับตั้งแต่ปี 2557-2559 ภายใต้ดำเนินการ ของสำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง ในสังกัดกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยพื้นที่เขตโครงการจัดรูปที่ดิน จะครอบคลุม 2 หมู่บ้าน ที่อยู่ในเขตปกครององค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.)โพธิ์
การดำเนินโครงการนี้ ที่หมู่ที่ 1 บ้านโพธิ์ และหมู่ที่ 3 บ้านโนนจาน ต.โพธิ์ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ผลประโยชน์ ได้กระจายครอบคลุมไปยังหมู่บ้านใกล้เคียง ยังความอุดมสมบูรณ์มาอยู่พื้นเกษตกรรม จากเดิมที่คนในหมู่บ้าน ต้องค้าแรงงานเพื่อสร้างรายได้ แต่เมื่อมีการจัดรูปที่ดิน ทำถนน ทำคลองส่งน้ำ ทำให้พื้นดินที่ซึ่งเคยแห้งแล้ง กลับมาอุดมสมบูรณ์ วิถีของเกษตรกรรมกลับคืนมา

นายณัฐกิต กองรักษา นายกองค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.)โพธิ์ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ กล่าวว่า “การได้รับบรรจุให้อยู่ในโครงการพัฒนาการเกษตรยั่งยืนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตโครงการจัดรูปที่ดิน ทำให้เกิดการจัดตั้งกลุ่มคณะทำงานขึ้น เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่ทำการเกษตร จนทำให้เกษตรกรในพื้นที่ สามารถประกอบอาชีพได้ดีขึ้นตามลำดับ มีรายได้เพิ่มขึ้น ในเรื่องปัญหาของชุมชน ปัญหาสังคม ปัญหายาเสพติดก็หายไป ส่งผลให้การบริหารจัดการด้านต่างๆ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาชุมชนเข้มแข็งยั่งยืนทำได้ง่ายขึ้น การค้าแรงงานเริ่มลดลง ประชากรในวัยทำงานกลับมาสู่ภาคการเกษตร เพราะเห็นถึงความมั่นคง ลดปัญหาการทิ้งถิ่นฐานลง”

นายเพทาย ศิริบูรณ์ อายุ 61 ปี เกษตกรบ้านโนนจาน หมู่ที่ 3 ต.โพธิ์ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ กล่าวว่า “ภายหลังจากมีการจัดรูปที่ดินในพื้นที่นาของตน ทำให้ความเป็นอยู่ดีขึ้น เพราะว่ามีการพัฒนาเส้นทางไปถึงพื้นที่ทางการเกษตร การเดินทางทำได้สะดวกขึ้น การขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ไปสู่ตลาดทำได้ง่ายขึ้น และเมื่อมีโครงการพัฒนาการเกษตรยั่งยืนฯ เข้ามา ทำให้คนในชุมชนคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำร่วมกันอย่างเป็นธรรมมากขึ้น”

นายบุญธรรม แอนดก อายุ 61 ปี เกษตกรบ้านโพธิ์ หมู่ที่ 1 ต.โพธิ์ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ กล่าวว่า “การรวมกลุ่มของเกษตรกร ถือเป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญยิ่ง เพราะทำให้สมาชิกต้องอยู่บนพื้นที่ฐานความเป็นธรรม การมีวินัย รักษากฎของกลุ่ม โดยหลังจากที่เกษตกรได้ตั้งกลุ่มกันสำเร็จ ก็พัฒนากลุ่มมาเรื่อยๆ จากเดิมที่เคยทำนาเพียงอย่างเดียว ก็พัฒนาทำการเกษตรหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นการทำนา การทำสวน การเลี้ยงสัตว์ การทำไร่นาสวนผสม เลี้ยงปลา ทำได้แทบทุกชนิด พื้นที่ดินกลับมามีคุณค่าทางเศรษฐกิจ ขณะที่หน่วยงานภาครัฐ ก็เข้ามามีส่วนร่วมให้ความรู้เกษตรกร จนเกษตรกรยกระดับตัวเองขึ้นมาได้”

ว่าที่ ร.ต.ไพเจน มากสุวรรณ์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน กล่าวว่า “ปัจจัยความสำเร็จที่สำคัญของโครงการนี้อยู่ที่ “การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน” เกษตรกรตระหนักถึงคุณค่าของน้ำ ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า เห็นถึงศักยภาพของตนเองและชุมชน ตระหนักถึงความเป็นเจ้าของโครงสร้างพื้นฐาน ร่วมกันบำรุงรักษาคันคูส่งน้ำ และร่วมกันวางแผนงานเพื่อพัฒนาให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง อีกทั้งสามารถสร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มเกษตรกรด้วยกันเอง และระหว่างกลุ่มเกษตรกรกับเจ้าหน้าที่ ก่อเป็นองค์ความรู้ที่ได้จากการปฏิบัติจริงในด้านต่างๆ เช่น การบริหารจัดการน้ำ โดยขยายผลต่อยอดโครงการที่ขยายคลองส่งน้ำเพื่อกระจายน้ำให้เกษตรกรนอกพื้นที่จัดรูปที่ดิน ส่งผลให้การขยายพื้นที่การรับน้ำเพิ่มเติมอีก 2,000 ไร่ เกิดการรวมตัวกันเพื่อพัฒนาเป็นพื้นที่เรียนรู้ และการสร้างเครือข่ายเรียนรู้สู่ชุมชนอื่นๆได้อีกด้วย”

นายสิริวิชญ กลิ่นภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง กรมชลประทาน กล่าวว่า “การพัฒนาการเกษตรในเขตโครงการจัดรูปที่ดิน ได้นำเอาแนวทาง “การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า” มาส่งเสริมให้กลุ่มผู้ใช้น้ำในเขตจัดรูปที่ดินสามารถพัฒนาเกษตรกรรมตามแนวทางของชุมชนของตนเองได้ เกิดกระบวนการร่วมกันคิดออกแบบระบบบริหารจัดการน้ำ ดูแลบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานได้เอง ซึ่งจะก่อให้เกิดการตระหนักถึงคุณค่าของน้ำ การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตและผลผลิตทางการเกษตรได้อย่างยั่งยืน”


DSC_7643 DSC_7715 DSC_7750

ทำความเข้าใจร่างรัฐธรรมนูญให้กับประชาชนในพื้นที่

วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2559 เวลา 13.00 น. นายสุรชาติ แก้วศิลา นายอำเภออุทุมพรพิสัย ร.อ.ภูวนาถ  แก้วอำนาจ หน.ชุดกิจการพลเรือน กกล.รส.จว.ศก. เดินหน้าทำความเข้าใจร่างรัฐธรรมนูญให้กับประชาชนในพื้นที่ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจรายละเอียดของร่างรัฐธรรมนูญ
     โดยวิทยากรประชารัฐฯ (ครู ข.) ระดับตำบล เพื่อเชิญชวนให้ประชาชนในพื้นที่ออกมาใช้สิทธิ์ลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ในวันที่ 7 ส.ค.2559 ตั้งแต่เวลา 08.00น. – 16.00 น.
     มีผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย ผู้นำชุมชน พนักงานส่วนตำบล คณะกรรมการหมู่บ้าน(กม.) อสม อปพร. ทหารกองหนุน และ ประชาชนในพื้นที่ตำบลแขม  ณ หอประชุมอบต.แขม

การแข่งขันมวยวันรวมน้ำใจมหากุศลเพื่อหารายได้ให้แก่ชมรมผู้สูงอายุ ชรบ. อปพร. ตำบลหัวช้าง #sisaket

       
การแข่งขันมวยวันรวมน้ำใจมหากุศลเพื่อหารายได้ให้แก่ชมรมผู้สูงอายุ ชรบ. อปพร. ตำบลหัวช้าง #sisaket

  วันที่   16  เมษายน  2559 เวลา 22.00 น. นายสุรชาติ แก้วศิลา นายอำเภออุทุมพรพิสัย เป็นประธานเปิดการแข่งขันมวยวันรวมน้ำใจมหากุศลเพื่อหารายได้ให้แก่ชมรมผู้สูงอายุ ชรบ. อปพร. ตำบลหัวช้าง โดยนายประถม บึงไกร นายกอบต.หัวช้าง จัดขึ้น ณ สนามโรงเรียนบ้านหัวช้าง ตำบลหัวช้าง

image

K

image

image

การแข่งขันวอลเล่ย์บอลชายหาด

ท่านฉัฐมงคล. อังคากุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันวอลเล่ย์บอลชายหาด โดยนายชัยชนะ ผลาพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเจียงอี). กล่าวรายงาน ณ บริเวณกลางเมืองเยื้องซุ่นเฮง พลาซ่า. ชึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-15 เมษายน 2559

image

image

image

image

image

image

image

ฟุตบอลเพื่อการกุศลนำทีมโดยหงา คาราวาน เพื่อหารายได้มอบเป็นทุนการศึกษา จัดซื้ออุปกรณ์การเรียนแก่โรงเรียนบ้านแข้ ตำบลแข้

ฟุตบอลการกุศล
    วันที่  12 เมษายน 2559 เวลา 16.00 น. นายสุรชาติ แก้วศิลา นายอำเภออุทุมพรพิสัย เป็นประธานเปิดการแข่งขันฟุตบอลเพื่อการกุศลนำทีมโดยหงา คาราวาน เพื่อหารายได้มอบเป็นทุนการศึกษา จัดซื้ออุปกรณ์การเรียนแก่โรงเรียนบ้านแข้ ตำบลแข้

image

image

image

“กูปรีอันตราย” ยกพลไปเยือน สระแก้ว เอฟซี 10 เมษา

วันนี้ 10 เมษายน 2559 กับศึกบอลถ้วยโตโยต้า ลีก คัพ 2016 รอบ 64 ทีม “กูปรีอันตราย” ยกพลไปเยือน สระแก้ว เอฟซี  เริ่มแข่งขันเวลา 17.00 น. สนาม อบจ.สระแก้ว

image

ประกวดเต้นแอโรบิค อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ

ประกวดเต้นแอโรบิค อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
    วันที่ 9 เมษายน 2559 เวลา 16.30 น. นายสุรชาติ แก้วศิลา นายอำเภออุทุมพรพิสัย ชมการแสดงและมอบรางวัลในการประกวดเต้นแอโรบิคของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่อำเภอุทุมพรพิสัย ในงานประเพณีประจำปีย้อนรำลึกปราสาทสระกำแพงใหญ่ ขึ้น 2 ค่ำเดือน 5 แห่งวิศุวสงกรานต์ปี 2559 ณ ปราสาทสระกำแพงใหญ่
   รางวัลชนะเลิศได้แก่ โซนที่ 1 ประกอบด้วย ตำบลรังแรง ตำบลแต้ ตำบลตาเกษ และตำบลโพธิ์ชัย
   รองชนะเลิศอันดับ 1 โซน 5
   รองชนะเลิศอันดับ 2 โซน 4
   รางวัลชมเชยจำนวน 2 รางวัลได้แก่โซน 1 และโซน 3

image

image

image

รถยนต์ประสบอุบัติเหตุ พลิกคว่ำตกถนน บริเวณแยกบ้านหนองแคนถนนสาย226

วันที่8เมษายน2559 เวลาประมาณ 21.30น นายสุรชาติแก้วศิลา ได้รับแจ้งเหตุว่ามีรถยนต์ประสบอุบัติเหตุ พลิกคว่ำตกถนน บริเวณแยกบ้านหนองแคนถนนสาย226 น่าจะมีคนบาดเจ็บติดในรถยนต์คันดังกล่าว จึงพร้อมด้วย พตอ จารุวิทย์ วงศ์ชัยกิตตพร ผกก สภ อุทุมพรพิสัย นำกำลัง จนท ตำรวจ พร้อมด้วยแพทย์พยาบาล หน่วยกู้ชีพ รพ อุทุมพรพิสัย เข้าทำการช่วยเหลือ ปรากฏว่ามีรถยนต์ยี่ห้ออีซูสุ หมายเลยทะเบียน บม 8725 ศรีสะเกษ ทราบจากพลเมืองดีว่าขับมาด้วยความเร็วสูงหลบรถมอเตอร์ไซเสียหลักพลิกคว่ำ คนขับเป็นชายอายุประมาณ50ปี บ้านอยู่ในเขตพื้นที่อำเภออุทุมพรพิสัย ขับมาจากทางอุทุมพรพิสัย มุ่งหน้าไปทางสี่แยกส้มป่อย เขตพื้นที่ตำบลสำโรง อาการเบื้องต้นปวดบริเวรต้นคอ ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ หน่วยกู้ชีพได้ใช้เครื่องมือเปิดประตูรถ ช่วยผู้บาดเจ็บ(ยังไม่ทราบชื่อสกุล)ออกจากซากรถ แล้วทำการพยาบาลเบื้องต้นแล้วนำส่ง รพ อุทุมพรพิสัย อาการปลอดภัย สอบถามพลเมืองดีที่เห็นเหตุการเบื้องต้นไม่มีคู่กรณี
 

image

image

image

image

สรุปข่าวรอบวันสำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ 8 เมษายน 2559

สรุปข่าวรอบวันสำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ
8 เมษายน 2559
………………..
1.นายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมให้การต้อนรับ ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ ผู้ตรวจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ในโอกาสเดินทางตรวจเยี่ยมการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ตำบลโนนคูณ อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด/ อำเภอ พี่น้องเกษตรกรร่วมให้การต้อนรับ พร้อมนี้ได้รับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินงาน ศพก.ของตำบลโนนคูณ อำเภอยางชุมน้อย จาก น.ส.สุจิตรา จันทะศิลา เกษตรกรต้นแบบ และเยี่ยมชมการดำเนินกิจกรรมของ ศพก.ตำบลโนนคูณ ตามลำดับ
………………..
2.สำนักงานเกษตรอำเภอยางชุมน้อย ดำเนินโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตฯ รุ่นที่ 5 ครั้งที่ 2 อบรมวันที่ 3  เรื่อง การปลูกพริกเพื่อการค้า การปลูกหอมแดงเพื่อการค้า ซึ่งมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 50 ราย ณ ศพก.บ้านโนนติ้ว ตำบลโนนคูณ อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ
………………
3.สำนักงานเกษตรอำเภอขุขันธ์ ดำเนินโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตฯ รุ่นที่  5 ช่วงที่ 2 ณ ศพก.บ้านกันจาน ต.ดองกำเม็ด อ.ขุขันธ์ เรื่องบัญชีแก้จน….ชี้ทางรวย เกษตรกรเข้ารับการอบรม 50 ราย
………………
4.สำนักงานเกษตรอำเภอวังหิน ดำเนินการโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตฯ รุ่นที่  5 ครั้งที่ 2 ณ ศพก.บ้านหนองนารี ต.บุสูง อ.วังหิน  เรื่องบัญชีแก้จน….ชี้ทางรวย มีเกษตรกรเข้ารับการอบรม 50 ราย
5.สำนักงานเกษตรอำเภอภูสิงห์ ดำเนินการโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตฯ รุ่นที่  5 ครั้งที่ 2 ณ ศพก.(เครือข่าย)ละลม ต.ละลม อ.ภูสิงห์  เรื่องบัญชีแก้จน…ชี้ทางรวย มีเกษตรกรเป้าหมายเข้ารับการอบรมจำนวน  50 ราย
……………..
6.นายภิรมย์กษฎิ์ พรมจันทร์ นายอำเภอยางชุมน้อย พร้อมด้วยนายชัยเดช วงศ์ประสาร เกษตรอำเภอยางชุมน้อย และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอยางชุมน้อย ร่วมเปิดตัว (Kick Off) โครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี ๒๕๕๘/๕๙ ณ โรงปุ๋ยอินทรีย์ตำบลบึงบอน โดยมีคณะกรรมการ ศบกต. คณะกรรมการกลุ่ม/ชุมชนที่รับการสนับสนุนงบประมาณ และเกษตรกรที่เข้าร่วมปฏิบัติงานในโครงการ ร่วมดำเนินการ
……………..
7.สำนักงานเกษตรอำเภอเบญจลักษ์ ดำเนินงานโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตฯ รุ่นที่ 5 ครั้งที่ 2 ณ ศพก.บ้านเสียว ต.เสียว อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ หลักสูตร ภาคเช้า การเพาะเห็ดในตะกร้า ภาคบ่าย การแปรรูปอาหารสัตว์ วิทยากร มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 50  ราย
………………..
นายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์
หน.กยศ.ศรีสะเกษ

image

image

image