สรุปข่าวรอบวันสำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ 8 เมษายน 2559

สรุปข่าวรอบวันสำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ
8 เมษายน 2559
………………..
1.นายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมให้การต้อนรับ ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ ผู้ตรวจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ในโอกาสเดินทางตรวจเยี่ยมการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ตำบลโนนคูณ อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด/ อำเภอ พี่น้องเกษตรกรร่วมให้การต้อนรับ พร้อมนี้ได้รับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินงาน ศพก.ของตำบลโนนคูณ อำเภอยางชุมน้อย จาก น.ส.สุจิตรา จันทะศิลา เกษตรกรต้นแบบ และเยี่ยมชมการดำเนินกิจกรรมของ ศพก.ตำบลโนนคูณ ตามลำดับ
………………..
2.สำนักงานเกษตรอำเภอยางชุมน้อย ดำเนินโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตฯ รุ่นที่ 5 ครั้งที่ 2 อบรมวันที่ 3  เรื่อง การปลูกพริกเพื่อการค้า การปลูกหอมแดงเพื่อการค้า ซึ่งมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 50 ราย ณ ศพก.บ้านโนนติ้ว ตำบลโนนคูณ อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ
………………
3.สำนักงานเกษตรอำเภอขุขันธ์ ดำเนินโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตฯ รุ่นที่  5 ช่วงที่ 2 ณ ศพก.บ้านกันจาน ต.ดองกำเม็ด อ.ขุขันธ์ เรื่องบัญชีแก้จน….ชี้ทางรวย เกษตรกรเข้ารับการอบรม 50 ราย
………………
4.สำนักงานเกษตรอำเภอวังหิน ดำเนินการโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตฯ รุ่นที่  5 ครั้งที่ 2 ณ ศพก.บ้านหนองนารี ต.บุสูง อ.วังหิน  เรื่องบัญชีแก้จน….ชี้ทางรวย มีเกษตรกรเข้ารับการอบรม 50 ราย
5.สำนักงานเกษตรอำเภอภูสิงห์ ดำเนินการโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตฯ รุ่นที่  5 ครั้งที่ 2 ณ ศพก.(เครือข่าย)ละลม ต.ละลม อ.ภูสิงห์  เรื่องบัญชีแก้จน…ชี้ทางรวย มีเกษตรกรเป้าหมายเข้ารับการอบรมจำนวน  50 ราย
……………..
6.นายภิรมย์กษฎิ์ พรมจันทร์ นายอำเภอยางชุมน้อย พร้อมด้วยนายชัยเดช วงศ์ประสาร เกษตรอำเภอยางชุมน้อย และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอยางชุมน้อย ร่วมเปิดตัว (Kick Off) โครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี ๒๕๕๘/๕๙ ณ โรงปุ๋ยอินทรีย์ตำบลบึงบอน โดยมีคณะกรรมการ ศบกต. คณะกรรมการกลุ่ม/ชุมชนที่รับการสนับสนุนงบประมาณ และเกษตรกรที่เข้าร่วมปฏิบัติงานในโครงการ ร่วมดำเนินการ
……………..
7.สำนักงานเกษตรอำเภอเบญจลักษ์ ดำเนินงานโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตฯ รุ่นที่ 5 ครั้งที่ 2 ณ ศพก.บ้านเสียว ต.เสียว อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ หลักสูตร ภาคเช้า การเพาะเห็ดในตะกร้า ภาคบ่าย การแปรรูปอาหารสัตว์ วิทยากร มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 50  ราย
………………..
นายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์
หน.กยศ.ศรีสะเกษ

image

image

image

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.