ขุนหาญจัดอบรมผลิตเชื้อจุลินทรีย์ในการป้องกันและกำจัดศัตรูพืช #sisaket

ขุนหาญจัดอบรมผลิตเชื้อจุลินทรีย์ในการป้องกันและกำจัดศัตรูพืช #sisaket

19 เมษายน 2559 สำนักงาน เกษตรอำเภอขุนหาญ  จังหวัดศรีสะเกษดำเนินการโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตการเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59  และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร รุ่นที่ 1 ครั้งที่ 3 เรื่อง การผลิตเชื้อจุลินทรีย์ในการป้องกันและกำจัดศัตรูพืช ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรให้ความรู้จากนางสาวไพลพลอย ดาวขาวและนางพรวิไล สุริยะ วิทยากรเกษตรกร ศจช.บ้านปุน ณ ศพก. บ้านหนองเก่า ตำบลพราน อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ จำนวน 50 ราย

image

image

image

image

image

image

image

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.