​สรุปข่าวรอบวัน 13 มีนาคม 2560สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ

1.นายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวต้อนรับคณะนักศึกษาหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน(วตท.)รุ่นที่ 11 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ โดยมี นายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ รักษาการเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมต้อนรับในครั้งนี้ จังหวัดศรีสะเกษ 

   ในปี 2553 คณะนักศึกษาผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 11 ได้เดินทางมาศึกษาดูงานที่จังหวัดศรีสะเกษได้เห็นสภาพปัญหาของตำบลโพธิ์ ที่ในแต่ละปี จะประสบปัญหาอุทกภัย จากลำห้วยสำราญและแม่น้ำมูล ท่วมพื้นที่การเกษตรเป็นบริเวณกว้างปัญหาภัยแล้งในช่วงฤดูแล้งอันเนื่องมาจากแม่น้ำมูลและลำห้วยสำราญแห้งขอด ปัญหาโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นในการพัฒนากับความต้องการของท้องถิ่นยังมีปริมาณไม่เพียงพอ ทำให้ประชากรส่วนใหญ่ของตำบลโพธิ์ยังยากจนอยู่เป็นจำนวนมาก คณะนักศึกษาผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 11 จึงได้เลือกพื้นที่ตำบลโพธิ์ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ เป็นพื้นที่จัดทำ โครงการประจำรุ่นที่ 11 โดยลงนามในบันทึกความเข้าใจ (Memorandum Of Understanding) กับจังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2553 โดยร่วมมือกับจังหวัดศรีสะเกษในการช่วยผลักดัน การดำเนินการแก้ไขปัญหาของตำบลโพธิ์ ให้เป็นต้นแบบของแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนอย่างยั่งยืน        
2.นางสาววราภรณ์ เสนาพันธ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และคณะกรรมการร่วมประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)   ครั้งที่  2  เพื่อเสนอพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการศูนย์เครือข่าย ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ตำบลโดด  อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ  จังหวัดศรีสะเกษ

    

3.นายสมจิตร   สอนภักดี  เกษตรอำเภอกันทรลักษ์  มอบหมายให้ นายยงยุทธ  นนทโคตร  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญ และนายปิยะวัฒน์  สุวจันทร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรเข้าร่วมประชุมกลุ่มทุเรียนบ้านซำตารมย์ เพื่อถ่ายทอดความรู้ในการตัดแต่งผลทุเรียนขนาดเล็ก  การบำรุงผลทุเรียนให้มีขนาดทรงผลที่สวยงาม และให้ความรู้ในการให้น้ำที่เหมาะสมกับทุเรียน

     และในวันเดียวกันนี้ได้มอบหมายให้นายสมจิตร  สอนภักดี  เกษตรอำเภอกันทรลักษ์  ได้เข้าร่วมประชุมกับหัวหน้าส่วนราชการอำเภอกันทรลักษ์ในการนำเสนอคุณภาพชีวิตของประชาชนต่อสาธารณชน ระดับอำเภอ ปี 2560 ณ ห้องประชุมอำเภอกันทรลักษ์ โดยมีนายสะอาด  วงษ์รักษ์ ปลัดอาวุโส เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้

    

4.นายสุรัตน์ โพธิ์งาม เกษตรอำเภอปรางค์กู่ มอบหมายให้นายชัยนันทน์ มั่นสาคร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นางสาวจารุณี เพ็ชรินทร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร และนายมนัส ทองชื่น จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ฯ ครั้งที 3 ที่บ้านหนองเหล็ก หมู่6 ตำบลพิมาย โดยได้ทำกิจกรรม เพาะเชื้อไตรโคเดอร์มาร่วมกัน มีเกษตรกรเข้าร่วมกิจกรรม 10 คน และได้มอบหมายให้นายเขมชาติ หลาวทองนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ดำเนินการประชุม อกม.ระดับตำบล ที่สำนักงานเกษตรอำเภอปรางค์กู่ มีอกม.เข้าร่วมประชุม 10 คน

    

5.นายสมาน ประดับทอง เกษตรอำเภอกันทรารมย์ เร่งรัดให้เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานเกษตรอำเภอกันทรารมย์ทุกคน ดำเนินการวาดแปลงนาที่ปรับปรุงข้อมูลการขึ้นทะเบียนปลูกข้าวปีการผลิต 2559/60 ราย โดยสั่งการให้เจ้าหน้าที่ทุกคนต้องจัดทำแผนการวาดแปลงเป็นรายตำบลควบคู่กับการวาดแปลงด้วยโปรแกรม Qgis ให้ได้ตามเป้าหมายร้อยละ 40 ของจำนวนครัวเรือนเกษตรกรในพื้นที่อำเภอกันทรารมย์ หรือ จำนวน 6,798 ราย จากครัวเรือนเกษตรกรทั้งสิ้น 16,997 ครัวเรือน ภายในสิ้นเดือนมีนาคม 2560 นี้

    

6.นายจันทร์  ก้อนทอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอไพรบึงพร้อมด้วย นางสาวพัชรา เข็ญคำ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ นายนิรุจน์ เทพอาษา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ  นางปรียาวรรณ  ยวนพันธ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ และคณะกรรมการ ศพก.ประชุมร่วมกัน ครั้งที่  ๓  เพื่อ ๑.รับทราบแผนการดำเนินงาน/พัฒนาศพก. ๒.หารือพัฒนาจุดเรียนรู้เพื่อเตรียมการจัดงาน field day เดือนพฤษภาคม ๓. การคัดเลือกศูนย์เครือข่าย และ ๔.แผนการอบรมเกษตรกรผู้นำ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ตำบลสุขสวัสดิ์ อำเภอไพรบึง        
7.สำนักงานเกษตรอำเภอเบญจลักษ์ ดำเนินงานตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุนการผลิตข้าวหอมมะลิในพื้นที่เหมาะสม ปี 2560 กิจกรรมสนับสนุนปัจจัยการผลิตพร้อมทั้งสุ่มเก็บตัวอย่างวัดเปอร์เซนต์ความงอก (เมล็ดถั่วเขียว) แก่เกษตรกรร่วมโครงการฯ จำนวน 30 ราย ณ      บ้านสร้างเม็ก  หมู่ที่ 6 ตำบลหนองฮาง  อำเภอเบญจลักษ์  จังหวัดศรีสะเกษ      

8. สำนักงานเกษตรอำเภอเบญจลักษ์ จักฝึกอบรมกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรตามโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรม การพัฒนาผู้นำเกษตรกร มีเกษตรกรร่วม จำนวน 50 ราย  ณ ศพก.บ้านสร้างเม็ก  หมู่ที่ 6 ตำบลหนองฮาง  อำเภอเบญจลักษ์  จังหวัดศรีสะเกษ        

9.นางสาลินี  ไชยปัญญา เกษตรอำเภอโนนคูณ พร้อมด้วย นางสาวสุจิตรา  บุญกว้าง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  และนางภัทราวดี   เหลาศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ดำเนินการอบรมถ่ายทอดความรู้แบบมีส่วนร่วมแก่เกษตรกร  ณ. ศูนย์การเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ( ศพก )  ตำบลโพธิ์  อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ

    *******************

บรรณาธิการข่าว

ธนดล วงษ์ขันธ์

นวส.ชำนาญการ

กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.